Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Քաղաք գաւառիս կառուցել կայ ՚ի զուարճալի եւ ՚ի շատաջուր վայրի առ Գըզըլ Ըրմագաւ, որ ՚ի հնումն կոչէր ընդ ոմանց Դրատէ քաղաք. յիշատակել ՚ի Պտղոմեայ. հեռի ՚ի Գօնիայէ 4 օթեւանօք յարեւելս հիւսիսոյ նորա. պատել կայ ամրաշէն քարակերտ պարսպաւ, եւ ՚ի մէջն անդ ունի մեծանիստ բերդ վաղնջական ՚ի վերայ ապառաժի` որ ՚ի կողմանէ քաղաքին երեւի բարձր յոյժ. ՚ի մէջ բերդիս գոյ եւ այլ ներքնաբերդ բարձագոյն քան զառաջինն ՚ի չափ երեք կալի, ուր են պահնակք եւ բերդակալ, որք եւ ունին տունս եւ մզկիթ: Բնակիչք քաղաքիս տաճիկք, հայք, եւ յոյնք, հանդերձ եկեղեցեօք իւրեանց. 11 մզկիթք են տաճկաց ՚ի քաղաքին եւ ՚ի բերդին. յորոց զմին շինեաց ա սուլդան Ալայէտտին սէլճուգեան հանդերձ մեծաշէն մէտրէսէիւ. իսկ զմիւսն շինեաց Սէնդուր պէկին. մի ՚ի մզկթաց կոչի հասան չէլէպի ճամիսի: Ունի եւ բաղանիս պայծառակերտս եւ վաճառանոցս. փոքր ինչ հեռի ուն եւ բացատ քաղաքի կամ թաղ ինչ իբր արուարձան որ զկնի շինեցաւ:

Շուրջանակի զքաղաքաւ լի են այգիք եւ պարտէզք, որոց արմտիք եւ պտուղք բազմատեսակ եւ առատ. հանդէպ իւր ունի վայր ընդարձակ զբօսանաց քաղաքայնոց. յորում ՚ի տեղիս են ջուրք հոսանուտք, եւ հովանաւոր սօսիւք: ՚Ի շրջակայ բլուրս տեսանին տեղիք գետնափորք, նման ընդերկրեայ գերեզմանաց:

Իւչ գափուլու: Դաշտավայր բարձրանիստ ձգել ՚ի մէջ փեղկից երից լերանց, յորմէ. կոչեցաւ ՚ի տաճկաց Իւչ գափուլու, այս է` եռդռնաւոր. հեռի ՚ի Նիկտէէ 3 ժամաւ. յետկոյս լերանցն որք մերձ են ՚ի չիֆտէ խանն. լի են ՚ի սմա ծաղիկ բազմերանգք, սիւնպիւլ, կակաչ այսինքն լալէ, եւ այլ ծաղիկք: Թիւրքմանք իբր ՚ի բազումս յայս վայր ելանեն յամարայնի, եւ կազմեն պանիր ընտիր յոյժ եդել ՚ի տիկս: