Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աւան առաջնոյն 2 օթեւանօք հեռի է ՚ի Մալադիոյ յարեւելս հարաւոյ նորա, առ գետեզերբ Եփրատայ. ունի եւ վտակ, եւ պարտէզս, եւ այգեստանեայս:

Իսկ գիւղաքաղաք եկդին է յարեւմտեան եզր Եփրատայ, գրեթէ երկու աւուրբ եւ կիսով հեռի ՚ի Մալադիոյ եւ յՈւրֆայէ. յարեւելս հարաւոյ առաջնոյն, եւ յարեւմուտս հիւսիսոյ եկդին. ՚ի գլուխ բարձր լերին ունի բերդ քարաշէն. բնակիչք նորա քուրդք եւ սակաւ ասորիք, որք ունին մենաստան կրկին յանուն Մարուգէի, եւ յանուն Պարսամայ, ուր ասեն լինել զգերեզման նորա: Իշխանութիւն տեղւոյս է ՚ի ձեռս քուրդ պէկին:

Կեւրուկ: Շէն կամ աւան յարգաւանդ վայրի. բնակիչք սորա քուրդք. իսկ յազգէս հայոց սակաւք, երկրագործք եւ խաշնադարմանք, բարուք հիւրասէրք: