Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Նոյն թուի ընդ Սամսար գաւառին, զոր եդ ՚ի վերոյ արքունի գիւանագիրն: Քաղաք սորա մերձ է յԵփրատ յարեւմտից կուսէ. 22 մղոնաւ հեռի յՈւրֆայէ ՚ի հիւսիսոյ արեւմտից նորա. եւ իբրեւ 60 մղոնաւ ՚ի Միջերկրական ծովէն, կառուցել ՚ի բարձրաւանդակի. բնակիչք նորա տաճիկք եւ հայք. եկեղեցի սորա փոքրիկ. ունի եւ բաղանիս եւ իջեւանս: ՚Ի հարաւ կուսէ քաղաքին շուրջանակի բարձրացեալ, կան լերինք, յորոց բղխեն ջուրք պատուականք եւ ոռոգեն զբազմութիւն պարտիզաց որ առ ստորոտովք լերանց. երկիր սորա առատ յարմտիս. երեւին ուրեք արտաքոյ քաղաքին աւերակք շինուածոց, որք ՚ի հնումն էին երեւելի մենաստանք:

Գալէի նէճմ. յառաջագոյն կոչէր Հըսնի մէնպիճ: Մօտ է յԵփրատ. յորոց վերայ է կամուրջ կոչեցել ճիսրի մէնպիճ, որ թարգմանի կամուրջ մէնպիճի. ընդ այս կամուրջ անցել գնան ՚ի խառան:

Հըսնի հիտայա: Բերդ միով օթեւանաւ հեռի ՚ի վերոգրել կամրջէն. առ սովաւ անցեալ գնան ՚ի Սրուճ: