Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Թարգմանի բերդ Մանսուրայ. զի Հըսն առ արաբացիս բերդ նշանակէ. իսկ Մանսուր ընդ Քեաթիպ չէլէպիին է անուն վերակացուին շինութեան բերդին. բայց ՚ի ռամկաց աղաւաղանօք Հասանմանսուր ասի, որ Գեղեցիկ մասուր թարգմանի: Քաղաք սորա կառուցել կայ առ Եփրատաւ յարեւմտից նորա, մերձ ՚ի Սամաստ ՚ի հիւսիսակողմն նորա, եւ ՚ի հարաւոյ արեւմտից Մալադիոյ. բնակիչք նորա տաճիկք, հայք, եւ ասորիք. այլ որ զարմանալի է` հայք ՚ի խօսելն զհայկական լեզու, զասորւոց ունին զեղանակ զարտասանութեան. իսկ ասորիք ընդ հակառակն ՚ի խօսելն զիւրեանց լեզու, զհայոցն ՚ի կիր առնուն զեղանակ. առաջնորդ քաղաքիս է ընդ կաթուղիկոսիւ Սսոյ, որպէս եւ վերոգրել քաղաքք: Վարդ Հըսնիման սուրատ առատ յոյժ, յորմէ գործեն վարդաւիշկ պատուական որ անուանի է ՚ի կողմանս յայնոսիկ. նոյնպէս եւ Մամուտիէ սորա ազնիւ. անուանի է եւ բաթլիճան սորա ընդ քաղցրութեան եւ ընդ մեծուեան. յորոց երկուք եւ եթ բաւեն ՚ի կերակուր բազմութեան: Աստանօր դնէ արքունի դիւանագիրն զգիւղաքաղաքն Րիշվան քրդաց: Յարեւմտից կուսէ Հըսնիմանսուրայ ամբարձել կայ լեառն, որ է կապան կամ կիրճ ընդ այն ճանապարհ` որ գնայ ՚ի Մալադիէ. որ տաճկերէն ասի Տէրպէնտ:

Սօֆռազ: Աւան մեծ ուր նստի եւ պէկ. բնակիչք սորա քուրդք. գտանին անդ եւ յազգէս հայոց: