Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Այս է գաւառ ընդ իշխանութեամբ փաշային Էրզիռումայ, յորում երբեմն նստի միւսէլլիմ, որ փոքր է պատուով. եւ երբեմն երկդուզեան փաշայ, այլ մեք կոչեցաք նահանգ հայելով յաշխարհ Փոքուն Հայոց:

Սորա գատըլըգ դնի յարքունի դիւանագրին.

ա. Գարահիսարի շարգըի.

բ. Եագաճըգ. նահիէ.

դ. Շիրան. նահիէ.

դ. Ագղէհրապատ. նահիէ.

ե. Սու շէհրի. նահիէ.

զ. Գօյլու հիսար.

է. Ճիսմանէ.

ը. Պազար սույի:

թ. Էօզզարէ.

ժ. Իյպաստի.

ժա. Զաղապա.

ժբ. Իւսկիւֆր.

ժգ. Միյլաս.

ժդ. Սիսօրթա.

Յիւրաքանչիւրսն ՚ի սոցանէ նստի գատը (որ է դատաւոր), եւ նայիպ (որք են փոխանորդ դատաւորի):