Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ուղղագոյն պարտ էր կոչել Գօյուլու հիսար. բայց ռամկօրէն կոչի Գուլէ հիսար կամ Գօյլու սար: Աւան սորա փոքր բերդաւոր առ վտակաւ որ յանուն իւր կոչի, եւ խառնի յԱմասիա սույին. յարեւելս հիւսիսոյ Թօգաթու եւ Սեւստոյ. յորմէ հեռի է 2 օթեւանօք զօրաց. եւ ընդ մէջ երկոցունց գտանին դաշտավայրք զուարճալիք. այլ ընդ հակառակն մօտակայ դաշտացն` դիրք իւր է դժուարին սակս քարաժեռ խոժոռութեան սեպացն լերին յորում է կառուցեալ, ընդ զառ ՚ի վայրն ձգել, եւ ՚ի գլուխն ՚ի բերդ հին եւ ՚ի փոքրիկ աւարտել: Բնակիչքն տաճիկք. տունքն քարակերտ. ունի մի միայն ճանապարհ ՚ի վր, կիրճ անձուկ վտանգաւոր ճանապարհորդաց, ընդ որ հազիւ մարթ է ելանել մի առ մի. եւ ստորեւ նոյնպէս ճանապարհ դժուարին հետեւակ առն, նաեւ ընթերակայ գետակն դժուարացուցիչ է ճանապարհին, որոյ գոյն է կարմիր սակս կարմրութեան հողոյն ընդ որ անցանէ. այս լեառն է մերձ ՚ի ծայր Ագշար օվային: Էառ զայս բերդ Ֆաթիհ սուլդան Մէհէմմէտ ՚ի հիճ 864 (1459) ՚ի խաղալն իւրում յառումն Դրապզունի, ՚ի ձեռաց Ագ գոյունլու Ուզուն Հասանին:

Երկրորդն կոչի նաեւ Զապաղա, ունի աւան բերդաւոր կառուցեալ ՚ի ձորակի, որ է յարեւելեան ծայր Ագշար օվային առ գետով. բնակիչք նորա տաճիկք: