Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Արտաքոյ Հայաստանեայց են եւ այլ քան ինչ որք ընդ ժամանակս ժամանակս եղեն ընդ տէրութեամբ մերոց թագաւորաց, սոքա են.

ա. Միջագետք.

բ. Կիլիկիա եւ Սավրիա.

գ. Եփրատացիք.

դ. Խաղտիք.

ե. Ատրպատական.

զ. Աղուանք.

՚Ի սոցանէ վերջինն ոչ միայն ընդ ժամանակս ինչ եղեւ ընդ մերով տէրութեամբ, այլեւ նոյն իսկ ժողովուրդ երկրին էին սերեալ ՚ի Հայկայ: Զհանգամանաց ամենայն աշխարհաց այսոցիկ ունիմք խօսիլ ՚ի ստորագրութեան Հին Հայաստանեայց. յայսմ վայրի ստորագրեսցուք միայն զայժմեան գաւառս եւ զքաղաքս, որք անկանին ՚ի սոսա, հաւաքելով ՚ի զանազան կողմանց եւ ՚ի փաշայութեանց` յորս այժմ բաժանել կան նոյն հին աշխարհք: