Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Առաջինն ունի բերդ համանուն ՚ի վերայ բլրոյ յարեւմտեան եզր գետոյն Եփրատայ: Իսկ երկրորդն Խապար ունի քաղաք մերձ ՚ի յԵփրատ կառուցել ՚ի վերայ լերին, որ ունի բերդս կրկին: Ունի եւ վտակ մեծ որ յանուն սորա Խապուր կոչի. բղխի սա ՚ի հարթարգակ վայրի, ուր են աւելի քան 300 աղբերակունք վճիտ ջուրց, որ ՚ի տաճկաց կոչի Րէէսիւլ այն, այսինքն Գլուխ աղբեր. եւ յասորւոց` Րէսայն. որոց ՚ի սկզբանն երկուս առուս կազմել եւ ապա մնացել, եւ ոլորտել զլերամբն ուր է խապուր. հոսի ընդ արեւելս հարաւոյ, ապա յարեւմուտս կոյտ ընթացել ընդունի զՀիրմաս գետակ մեծ որ գայ ՚ի Մծբնայ, եւ յետ այնորիկ ՚ի Քէրքիսէ քաղաք խառնի ՚ի յԵփրատ գետ:

Տոհս ինչ արաբացւոց կոչեցել Պէնի րիշէ. յամարայնի բնակի յերկրին Խապուրայ. իսկ եւ ձմերան մեկնի ՚ի Սէլիմիէ: Ունի բազմութիւն յոյժ գիւղօրէից առ իւր վտակաւն, յորոց Թէմիւր փաշայն քուրդ առնոյր տասնորդս:

Եառապան կամ Առապան. ՚ի գիրս մեր Ռապան. Աւան առ Խապուր վտակաւ: