Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Առաջինն ունի աւերակ մեծ ինչ եւ երեւելի քաղաքի` ՚ի կարմրահող տեղւոջ, որ էր քաղաք վաղեմի շինուած քանանացւոց ասեն, հեռի յաւերակացս 2 փարսախաչափ է բլուր յանուն նահապետին Աբրահամու: Յայսմ թեմի ցուցանեն եւ զգերեզման նահապետին յորայ:

Ռագգա. զոր ոմանք ՚ի լատինացւոց աղաւաղանօք կոչեցին Առաքդա. Էպիւլֆէտա կոչէ նաեւ Ռաքիգա ՚ի հնումն ընդ ոմանց կոչէր Գալլինիքօն կամ Գալլինիքօբօլիս: Քաղաք աւերակ յարեւելեան ափն Եփրատ գետոյ, ՚ի հարաւկողմն Ուրֆայի, իբրեւ 50 մղոնաւ հեռի ՚ի նմանէ. անցանէ առ նովաւ եւ վտակ ինչ Եփրատայ:

Երկրորդ թեմն Գօլհիսար յարաբացւոց կոչի Տիւնէսիր. ունի աւան համանուն ՚ի խորշ ինչ լերին եւ բերդ ՚ի բարձրաւանդակի. 10 ժամաւ հեռի ՚ի մծբնայ յարեւմուտս նորա, եւ 4 ժամաւ ՚ի Մէրտինոյ ՚ի հարաւոյ նորա. են ՚ի նմա աւերակ քաղաքի բղխի ՚ի լեռնէ սորա առու որ խառնի ՚ի գետն հիրմաս:

Գըզըլխան: Գիւղ ասորւոց, իբրեւ 6 ժամաւ հեռի ՚ի Գօչհիսարէն: