Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ունի քաղաք պարսպապատ եւ բերդաւոր միով օթեւանաւ հեռի ՚ի Ռումգալէէ, եւ չորեքօրեայ ՚ի Հալէպէ, կառուցել ընդ զառ ՚ի վայր ապառաժուտ լերին, որ է յարեւելեան ափն Եփրատ գետոյ, առ որով սկսանին անմիջապէս շինութիւնքն. ունի անդէն առ զետեղեր բերդ վաղնջական եւ առհասարակ, եւ ՚ի գլուխ քարալերին ունի այլ բերդ առ հասարակ ՚ի յորձաքար վիմաց զորս հանեն ՚ի նոյն լերանց ամրացուցել ընդ հին սովորութեան, յորում են նաեւ ապարանք փաշային, պահել կան ՚ի բերդին պէսպէս հին գործիք պատերազմաց, սուր, նետ, աղեղն, վահան, սաղաւարտ, զրահք, թամբք ձիոց եւն, որք փոքր ինչ յառաջ առաւել բազում էին. պարիսպ քաղաքին եւ բերդին ընդ մասին քայքայել կան այժմ: Բնակիչք որ տաճիկք դժնեայք իբրեւ 2000 տունք, զորս նեմրօթլու կոչեն, վասն դժնդակութեան բարուց, կամ թերեւս ՚ի Նեբրովթայ հիմնել կարծելով զայս քաղաք. են ՚ի նմա եւ եէնիչէրի հետեւակ զօրք եւ սիփահիք հեծելազօրք իբրեւ 2000, բազմութիւն են յայտ քաղաք ներկարարք եւ մանաւանդ ոստայնակք կամ ջուլհակք: