Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի գիրս օսմանեանց կոչի եւ Սէրուճ, Սիւրուճ. յոմանց կոչի եւ Ճէզգայա. երկիր սորա առատաջուր բերէ բամբակ, ցորեան, բակլայ, եւ ՚ի մէջ պտղոց սորա ընտիր է նուռն, տանձ, սերկեւիլ, եւ շլոր. ունի նաեւ Շամ ֆըստըխ բայց ստորին, բերէ եւ շուշմայ, զորոյ զիւղն մղել առաքեն ՚ի շրջակայս. զի այն ամենայն սահման զիւղ շուշմայի ՚ի կիր առնուն, լինին ՚ի սահմանի սորա եւ երիվարք ընտիրք եւ մեծագինք: Գիւղաքաղաք սորա անկանի ՚ի հիւսիսակողմն Պիրէճիքոյ, ՚ի հիւսիսոյ արեւմտից Ուրֆայի, իբրեւ միօրեայ հեռի ՚ի նմանէ ՚ի խառնայ, եւ ՚ի Պիրէճիքոյ, յարեւելս Ռումգալէի իբրեւ 3 ժամաւ հեռի յԵփրատայ: Բնակիչք սորա տունք իբր 250. որք ընդ մեծի մասին են եէզիտիք, եւ սակաւք յազգէս հայոց եւ ասորւոց: Աստանօր է գերեզման Յակոբայ Սրճեցոյն, ուր ամի ամի հայք եւ ասորիք գնան յուխտ, սակաւ ինչ տուրս վճարելով իշխանի տեղւոյն:

Գուրէս, եւ Րըշվան: Քեաթիպ չէլէպին դնէ զսոսա վիճակս սրճոյ:

Ճապէր: Բերդ յարեւելեան եզր Եփրատայ. յառաջագոյն կոչէր Տիւսէրիէ յանուն Տիւսէրին որ էր շինօղ սորա. բայց զկնի Ճապէր անուն ոմն տիրել եւ ընդ բազում ժամանակս ՚ի սմա բնակել, յանուն նորին կոչեցաւ: Սիւլէյման հայրն Էրդօղրուլի եւ հաւն Օսմանայ` մերձ յայս բերդ հեղձաւ ՚ի ջուր գետոյն Եփրատայ, եւ առընթեր բերդիս թաղեցաւ: