Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի ժամանակս վերջին թագաւորաց մերոց կիլիկիա եւ Սավրիա եղեն ընդ տէրութեամբ մերով, որոց սահման այժմ ընդ մեծի մասին ձգի ՚ի նահանգն Ատանա եւ Իչէլի. եւ փոքու մասին միայն ձգի որպէս թուի նաեւ ՚ի Գարաման եւ ՚ի Գօնեայ: Մեք յայսմ վայրի զերկուս առաջինսն ստորագրեսցուք, յորս անկանին գլխաւոր տեղիք Կիլիկիոյ եւ Սավրիոյ. զԳարաման թողեալ ստորագրել ՚ի ճառելն զԱնատօլուէ: