Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Այս թեմ անկանի ՚ի փոքր հայս, որոյ երկիրն բարեբեր յոյժ, եւ գոլով դաշտավայր` գրեթէ առհասարակ սերմանել է ցորենով, ընտիր լինի ՚ի սմա սեր եւ մածուն ՚ի կաթանէ գոմշոյ: Ունի շէն համանուն քանի մի ժամաւ հեռի ՚ի սեւըստոյ, կառուցել առ գետակաւ, բնակիչքն առհասարակ յազգէս հայոց. յորս է տուն ինչ փարթամ հին եւ անուանի առ ամսին կոչեցել գաւառ Կէավառու, որոյ սեփհական է գրեթէ ամենայն երկրին Ուլաշու, եւ ազատ է յամենայն արքունի հարկաց. զայս ազատութիւն աստէն հանդերձ զօրօվք իւրովք. սա ամենայն առատութեամբ եւ սիրով կերակրեաց զամենայն զօրս նորա. եւ այժմ եւս յանցանելն աստի փաշայից` սա կերակրիւ զնոսա: