Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի հն կոչէր Քէսուն կամ Կիսոն, յիշատակեալ ՚ի գիրս վերջին պատմագրաց մերոց. ունի այգեստանեայս եւ զպտուղս բազումս. յառաջ ժամանակաւ ՚ի խորշալերանց սորա որջացել կային աւազակաց բազմութեան զորս բազում տաժանմամբ բարձին: