Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Փաշայութիւն երկդուզեան.

՚Ի հիւսիսոյ` սահմանակից է նահանգին Գօնեայի յարեւելից Դարսուսի կամ Ատանայի, ՚ի հրւոյ` Միջերկրական ծովու, իսկ յարեւմտից` Ալայեէի: Համօրէն սահման սորա շրջապատել է բարձրաբերձ ապառաժուտ եւ դժուարակռիւ լերամբք իբր բնական պարսպօք. որք ՚ի հնումն կոչին Տօրոս. յորում միայն ընդ նեղ եւ ընդ անձուկ կապան հնար է մուտս առնել իբրեւ ընդ դուռն. եւ անդ կառուցել ունի բերդս հանդերձ պահնակ զօրականօք ՚ի զգուշութիւն ելից եւ մտից. մասն ինչ ՚ի հիւսիսային լերանց կոչի Վարսագ տաղի:

Յառաջագոյն յորժամ Կիպրոս կղզի սեփհական էր վէզիրի ազէմին, այս գաւառ եւս միակցել էր ընդ Կիպրոսի, զորմէ այսպէս գրի յարքունի դիւանագրին. Լիվա (գաւառ) Իջէլիի յորում նստի երկդուզեան փաշա, եւ գատըլըք (թեմք) պարունակեալք ՚ի սմա սոքին.

ա. Սիլիֆքէ.

բ. Էրմէնաք կամ Էրմինաք.

գ. Սինանլու.

դ. Սէլէնթի.

ե. Պօզտօղան.

զ. Գարադաշ հանդերձ Էրղատիւ.

է. Կիւնէիւզի.

ը. Կիւլնար.

թ. Սարը գավագ.

ժ. Մուտ.

ժա. Զիյնէ.

ժբ. Նէվահիի էրմինաք. (վիճակն էրմինաքայ)

ժգ. Մամուրիէ հանդերձ Անամուրիւ

ժդ. Տէֆնէ.

Ետ յիւրաքանչիւրումն ՚ի թեմից աստի նստի գատը: