Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Առաջինն ունի գիւղաքաղաք ուր նստի փաշայն Իջէլիի, կառուցել առ գետակաւ մերձ ՚ի ծով: Եկդին գիւղաքաղաք է բերդաւոր ՚ի հարաւկողմն Լարէնտէի. 2 օթեւանօք հեռի ՚ի նմանէ. ՚ի մէջն անդ քաղաքագեղջ է բերդ յապառաժուտ յանձաւանման բարձրաւանդակի. յորում են բերդակալ եւ պահնակք: ՚Ի շրջակայ սահմանի սորա լի են այգեստանեայք եւ պարտէզք. ջուր նորա առատ ունի եւ ջուր ինչ բղխել ՚ի յայրի միոջ ՚ի բարձր վայրի. որոյ մասն ինչ ընդ գիւղաքաղաքն անցել, եւ գետակ առ Սէլէնթիիւ կազմեալ թափի ՚ի ծով: Յայտ է յանուանէ սուրբ. թէ սակս տիրելոյ հայոց ՚ի ժամանակս Ռուբինեանց կոչեցաւ այս թեմ Էրմէնաք: