Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Առաջինն ՚ի հնումն կոչէր Սէլէնունդէս կամ Սէլինսաս մասն ինչ սորա ձգի առ ծովեզերք ընդ մէջ Ալայեայ եւ Անամուրայ. ՚ի բերան գետակին աւան աւերակ առ ծովու, ՚ի բերան գետակին որ գայ յԷրմէնաքէ: Երկդ թեմն Մուտ անուանել ունի բերդաւան ՚ի հիւսիսակողմն Սիլիֆքէ առ նովին գետակաւ, որ ապա անցել ընդ թեմն Զիյնէ եւ ընդ Սիլիֆքէ խառնի ՚ի ծով: Այս Զիյնէ թերեւս է Զէէտէ կամ Սպիտէ հին քաղաք Սավրիոյ:

Երրորդ. թեմն ՚ի հնումն կոչէր Անէմուրիօն. որ ունի աւան կառուցել յերկայնաձիգ հրուանդան ցամաքին որ անկանի ընդ մէջ Սելեւկիոյ եւ Սէլէնթիոյ յանուն սորա Անամուրէ կոչի նաեւ նոյն հրուանդան որ անկանի գրեթէ հանդէպ Գռօմիոս հրուանդանի Կիպրոս կղզւոյն, հեռի ՚ի նմանէ 44 մղոնաւ: