Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ունի պէսպէս պտուղս եւ գինի, այլ ՚ի մէջ բերոց սորա անուանի է ծիրանն եւ խնձոր, որոյ մին կշռէ մինչեւ մի օխայ, եւ առաւել քան զայլս Րուպն` այն է պէքմէզ, զոր տանին մինչեւ ՚ի Կոստանդնուպօլիս. երեւելի է մանաւանդ Ազտան այսինքն րուպ խանձրացուցել որ դանակաւ հատանի: Ունի պարսպաքաղաք բերդաքաղաք ՚ի հնումն կոչեցել Անտիոք առ Տորոսիւ ՚ի Կոմագ նահանգին, զոր յիշեն Պտղոմէոս եւ Պլինիոս. եռօրեայ հեռի ՚ի Հալպայ ՚ի հիւսիսակողմն նորա, եւ երկօրեայ հեռի ՚ի Մարաշոյ. կառուցել ՚ի հովտի ընդ մէջ երկուց լերանց, ընդ որ անցանէ եւ գետակ, յարքունի ճանապարհին գնալոյ յԷրզիռում: Շինուածք տանց են ընդ զառ ՚ի վայր բլրոց, ունի եւ բերդ վաղնջական քարակտուր վիմափոր ՚ի գլուխ բոլորակաձեւ բլրոյ, եւ առ նովաւ խրամ խորայատակ զօրութեամբ կռանաց հատել յապառաժի: Բնակիչք սորա տաճիկք հայք եւ կէսկէսք, եկեղեցին հայոց յանուն սուրբ Աստուածածնի, ջուր քաղաքիս առատ, շուկայք վայելչաշէնք. ՚ի գործածս սորա հռչակեալ է աղեղն եւ թամբ:

Տէլիւք գալէսի ՚ի հն Տոլիքա: Բերդ աւերակ մերձ ՚ի յԱյնթապ: