Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զիւլգատր է անուն մարդոյ յազգէն թիւրքմանաց, որոյ որդին Գարճա անուն ՚ի 780 հիճրէթին, յամի տեառն 1378. տիրեաց կողմանցս այսոցիկ Մարաշոյ եւ Էլպիսթանու, յայն սակս յանուն սորա կոչեցաւ տեղիս Գարսի Զիւլգատրիէ, յորոշումն միւս Գարսայ որ ՚ի Մեծ Հայս: Ունի աւան յիւր անուն, որ ունի բերդ փոքրիկ, հեռի ՚ի Մսիսոյ 4 ժամաւ, իսկ ՚ի Սսոյ իբր միով աւուրբ. բնակիչք սորա թիւրքմանք, որք ՚ի ձմերայնի բնակին յայսմ աւանի. իսկ յամարայնի վրաօք ելանեն ՚ի հովն սփռելով ՚ի լերինս. յայն սակս դատարկանայ յայնժամ այս աւան. ՚ի բերոց ունի որիզ: Մէլիոս յիշատակէ Գարս կամ Գարին քաղաք մերձ ՚ի գետն Մարսիոս եպիսկոպոսանիստ ընդ Անտիոքաւ, հեռի ՚ի Հալպայ 25 մղոնաւ, իսկ յԵփրատայ 40 մղոնաւ, զոր եւ նոյն համարի ընդ վաղնջական Կիւրոս քաղաքին, զոր հրէայք շինեցին եւ յանուն նորա կոչեցին, զոր եւ ա Յուստինիանոս կայսր նորոգեաց ըստ Պրոկոպիոսի եւ ջուր էած ՚ի նմա, զսա Թէոդորետոս երկօրեայ հեռի դնէ յԱնտիոքայ, եւ Պտղոմէոս կոչէ Կիւրհոս մայրաքաղաք Կիւրհէնական գաւառին: