Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գաւառ ինքնագլուխ, որ ունի գիւղօրէս, դաշտավայրս ընդարձակս, եւ անդաստանս. աւան սորա է մերձ ՚ի յակն Սէյհան գետոյ, որ անցանէ ապա առ Ատանայիւ, եւ անկանի ՚ի ճանապարհին որ ՚ի Մարաշոյ ՚ի Գայսէրի: