Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Համանուն գլխաւոր քաղաք սորա է փոքրիկ եւ ծովեզերեայ, յարեւելեան կողմն Օֆայ, կառուցել ՚ի հարթարդակ վայրի, բնակիչք նորա տունք իբր 500 տաճիկք եւ յոյնք, եւ յազգէս հայոց տունք իբր 20, անցանէ եւ գետ ընդ շուկայս քաղաքին. ունի եւ բերդ եւ նաւահանգիստ առ ծովեզերբ: ՚Ի վաճառս սորա համբաւեալ է ազնիւ կտաւն շապիկ, յանուն նորա կոչեցեալ Րիզէ պէզի, զոր եւ ընծայ մատուցանեն: ՚Ի սահմանս Դրապզունի է եւ Կէօրհէլէ, որ է բերդ վաղնջական եւ երեւելի: