Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Քաղաք սորա յեզր Սեաւ ծովուն գրեթէ ընդ մէջ Դրապզունի եւ Սամսունի, 4 օթեւանօք տարակայել ՚ի Սամսունայ ընդ արեւելս նորա, եւ 3 օթեւանօք ՚ի Դրապզունոյ եւ յարեւմուտս կոյս նորա. կառուցել առ ոտամբ բլրոյ ընդ մէջ երկուց սեցուցել առապարաց, ՚ի գլուխ առապանի որ անկանի յաջակողմն ՚ի միտանել անդ ՚ի նաւահանգիստն` ունի բերդ աւերակ եւ անբնակ, որ կարծի լինել գործ կայսերացն Դրապզունի, ՚ի քաղաքին են տունք իբրեւ 1000, յորոց իբրեւ 30 տունք են յազգէս հայոց որք ունին եւ եկեղեցի կռանաւ հատեալ ՚ի յառապարին անդ` յորոյ վերայ է բերդն, զոր իբրեւ 100 ամօք յառաջ առին ՚ի յունաց, եւ նուիրեցին յանուն սրբոյն Սարգսի զօրավարի, զի յառաջն էր յանուն Աստուածամօրն: Նաւահանգիստ սորա բաւական է միայն վասն փոքր նաւուց շայգայից, անդ առ ծովեզերբ ունի եւ լճակ, ուր ելանէ քարն կոչեցել ագիգ, որ նմանի էէմինի քարին, ելանէ եւ այնիհուր, եւ այլ քարինք նման սմին: ՚Ի շրջակայս իւր ունի այգեստանս պատուականս եւ պարտէզս: