Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի. Ասիա

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բնակիչք սորա յաւուրս սուլդան Մահմուտի աղերս մատուցել ՚ի դուռն արքունի, առ խաղաղութեան իւրեանց ինքնակամ բաժանեցան ՚ի Դրապզունոյ եւ անկան ընդ Կիւմիշխանէիւ, թէպէտ ոչ ըստ բոլորին. այլ հռչակաւոր Հէքիմօղլու Ալի փաշան յաւուրս գ սուլդան Օսմանին երրորդ անգամ եղեւ վէզիրազէմ յամին 1754. եւ նախ քան զայն զամս երիս արար փաշայութիւն ՚ի Դրապզուն, գոլով այր զօրաւոր` տիրապետէր ՚ի վերայ Մաջգայի, այլ նաեւ ՚ի վերայ այլոց փաշայութեանց յետ նորա այս երկիր դարձեալ անկաւ ընդ իշխանութեամբ Մատէն էմինիի` ընդ որով եւ մինչեւ ցայժմ: Իբր 150 գիւղօրէք են ՚ի Մաջագա, յորս աստ եւ անդ գտանին մատուռք բազումք. յոյնք գրեթէ առհասարակ են ՚ի գիւղօրէից Մաջագայի, որք անդադար երթեւեկս առնեն: ՚Ի մէջ բերոց զարմանալի է կարգ սորա ազնիւ յոյժ: