Խրատք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Է .
1 Վասն Ռեքեբայ երիքովացոյ, որ հաւատով ապրեցաւ ի սրոյն Յեսուայ։
       2 Յանդգնագոյն ասացից վասն աղի արձանին։ 3 Յամենայն դարս եկեղեցի մաքսէ ի հեթանոսաց. ի սկզբանն ի մահաբեր ծառոյն զծառն կենաց` որ կայ պահի մեզ ի վախճանի. յեղբայրասպանէն Կայենէ զՀաբէլ` որ գովութեամբ քարոզ կամաւոր յեկեղեցւոջ. ի շռայլեալ դարուն` զՆոյ արդար ընտանեաւքն հանդերձ. յանիծեալ սահմանացն Քամայ` զՄելքիսեդեկ. ի մադիանացւոցն` զԹամար, ի մովաբացւոցն` զՀռութ, ի Սոդոմայ ` զկինն անանուն։ 4 Ոչ, ասեն. ի պատուհասի եղեւ։ 5 Վկայեմ եւ ես, եւ յելս իրացն հայեաց. ի շանթակէզ հրոյն ապրեցաւ ընդ խառնավար դստերսն Ղովտայ, ոչ վարեցաւ ի պատուհասի չարեացն, նշան գեղեցիկ կանգնեցաւ առ երիս ինչս պիտանացու։ 6 Դուք էք, ասէ, աղ երկրի. ի ձեզ աղի ամենայն անհամութիւն աշխարհիս։ 7 Մասն է աղ հողոյ, միանգամայն եւ ջուր մածեալ. ուր ջուր է, անդ եւ աւդ խառնի. ունի աղն բնութեամբ եւ զհրոյ ջերմութիւն. եւ չորեքեան նիւթք աշխարհիս ի յանցանացն Ադամայ անկաւ ընդ ապականութեամբ եւ դարձաւ ի հողոյ բնութիւն։ 8 Իսկ առ կնոջն Ղովտայ չորեքեան նիւթք ձուլին եւ առնին աղի բնութիւն. ամենեքեան նոքա կենդանի են յեկեղեցւոջ։ 9 Լուար զանուն եկեղեցւոյն, ուսիր եւ զաւանդ զթարգմանութիւն անուանդ. եւ եթէ դու տեղեկագոյն իցես, այլոց փութասջիր ուսուցանել։ 10 Եկեղեցի աստ` կոչումն անուանի, որպէս ի չգոյութենէն է ի գոյութիւն. վերստին նիւթ գործի աշխարհս, ի մահուանէ ի կեանս, ի ցրմանէ ի ժողովումն։ 11 Քոյր էր կնոջն Ղովտայ Ռախաբ` եւ զաւակ ի Քամայ յազգէն. հաւատաց յԱստուած եւ եղեւ դուստր Աբրահամու, ոչ ասի զաւակ Քանանու։ 12 Աղն է պատուհասի նշանակ, եւ անանցութեանն իմացմունք, եւ յարութեան բնութիւն։ 13 Աղն արձան` թէպէտ եւ նշանակէ յաղթող եկեղեցեաց, զհարուածս հինգ քաղաքացն քարոզեսցէ. իսկ հաւատք կնոջն առաքինւոյ` նշանակ է եկեղեցւոյ, եւ ճշմարտութեան եւ փրկութեան, եւ յոյս դարձի հեթանոսաց, եւ դուռն բացեալ մեղաւորաց. միանգամայն քարոզէ զգալուստ որդւոյն Աստուծոյ։