Խրատք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ը .
1 Վասն անշինութեան Երիքովի, եւ քարկոծելոյն Աքաբայ։
       2 Ապա եթէ ոք ժպրհեսցի անցանել ընդ նզովս ընդ այս, ո՛ր աւր զհիմն արկանիցէ, զանդրանիկ որդին թաղիցէ. եւ ո՛ր աւր կատարեսցէ, զկրսերն. բոլոր միջոց շինուածոյն ընդ անիծիւք մնաց։ 3 Իսկ Յեսու որդի Նաւեայ գործիական ձայնիւ աւերէ զԵրիքով, եւ բնական նզովիւք անիծանէ զշինելիս նորա, զայս դժոխս զոր գերեզման հաստատեցին մարդիկ։ 4 Ի գալուստ որդւոյն Աստուծոյ ի ձայն փողոյ աւերելոյ` եւ ոչ մնայ անդր ոսկր վախճանելոցն եւ ոչ մի որպէս զԵրիքով, ամենեւին ոչ մնաց շունչ կենդանի. եւ ոչ փորին այլ գերեզմանք մարդկան յերկրի, որպէս եւ վեց քաղաքն այլ ոչ շինին մինչեւ յաւիտեանս ժամանակաց. վասն այնորիկ եւ Յեսու անջինջ անէծս կռէր ի վերայ տեղւոյն այնորիկ անշինութեանն։ 5 Իսկ թագաւորն անաւրէն Աքաաբ անցանէր զանիծիւք մարգարէին. թէպէտ եւ զտեղին փոխանակեաց, զանունն չեբարձ ի քաղաքէն. եթող զհինն Երիքով, եւ խոնարհագոյն մերձ ի կողմանս Սոդոմայ շինեաց, եւ անուանեաց նոր Երիքով։ 6 Եւ բան նզովիցն կատարեցաւ ի վերայ նորա եւ որդւոց նորա. ետ հատոյց զամենայն տոկոսիս անձամբ եւ կնաւն եւ եաւթանասուն եւ երկու որդւովքն զորս կոտորեաց Յէսու։ 7 Եւ ջնջեցաւ յիշատակ նորա յազգահամարէ արդար թագաւորացն։ 8 Եթէ ոչ աւրհնութիւնքն Եղիսէի մարգարէի հասեալ էին ի վերայ նորա, վաղագոյն քանդեալ լինէին քան զառաջինն Երիքով։