Խրատք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԺԲ .
1 Առ ի՞նչ անուանեցաւ Մասեփատ լալետղ։
       2 Ապա եկն եհաս հրեշտակն Տեառն ի Գաղգաղա ի լալետղ անդր, որ յետոյ Մասեփատ անուանեցաւ. եւ Դաւիթ մարգարէ կարդաց նմա հովիտս տրտմութեան։ 3 Այն հրեշտակն որ ի Գաղգաղա Յեսուայ յայտնեցաւ, նոյն երեւեցաւ ի Մասեփատ. եւ ի Բեթէլ խաւսեցաւ, եւ յանդիմանեաց զնոսա։ 4 Համբարձին իսրայէլացիքն զձայնս իւրեանց եւ լացին դառնապէս առ հասարակ. վասն այնորիկ անուանեցաւ անուն տեղւոյն այնորիկ Լալետղ եւ Հովիտ տրտմութեան։ 5 Եւ մատուցին անդ պատարագս Տեառն Աստուծոյ Իսրայէլի։