Թորոս աղբար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՎԱՆԻԿ ԳԵՂԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆ
       1 Աւետարան.
       «Յիշատակ Տէր Մարտիրոս ճգնաւորին եւ իւր ծնողին… գրեալ ձեռամբ… Կարապետին, ի թուականին Ռ. Լ. ի յերկիրս Խլաթայ, ի գիւղն Սողած, ընդ հովանեաւ Ս. Թադէոսի աւծեալ խաչին, (որ) Խոզուձորոյ խաչ անուանի, եւ Ս. Ստեփանոս նախավկային, եւ Ս. Ատովմ զաւրավարին, ի յիշատակ Տ. Մարտիրոս մահատեսուն… (տէր Աստուած) դասաւորէ զհոգի սոցա յայն փառքն՝ որ ոչ անցանէ, ի յայն կեանքն՝ որ անկողոպտելի է, յայն կերակուրն՝ որ անքաղցելի է, ի յայն կեանքն՝ որ անծերանալի է, ամէն»։
       1 Աւետարան եւս.
       «…Որոյ ցանկացող եղեալ մ. Աւետիսն եւ կողակիցն Մուղալ խաթունն, որ զատեալ եւ մեկնեալ էր ի մանկութենէ իւրմէ յամենայն կրից եւ ի հոգոց աշխարհիս, եւ բարձեալ զխաչ իւր հանապազ եւ ընթանայր զհետ կոչողին Քրիստոսի գրեցաւ սա ի թուականիս Հայոց Ռ. Ճ. Լ. ձեռամբ Կարապետ գրչիս… ի սոյն դառն ժամանակիս… բազում ջանիւ եւ աշխատութեամբ, յընտիր աւրինակէ…»։