Թորոս աղբար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ս. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՍՈՐՍՐՈՒ ԳԻՒՂԻ
       1 Աւետարան.
       «…Ես անարժան Յոհաննէս եպիսկոպոս ի սրտէ խոցեալս, ի մտաց անկեալս, հոգւով զառանցեալս գրեցի զՍուրբ Աւետարանս, իմ անարժան եւ մեղաւոր ձեռաւքն պակասեալ ի լուսոյ եւ հասեալ ի ծայր կենաց եւ ի դուռն մահու. եւ սպասեմ գերեզմանի. գրեցի լաւ եւ ընտիր աւրինակէ. գրեցաւ ի թուին Ռ. եւ Ծ. ի յերկիրն Ցաղմնոյ ի վանք Երկաննկուզենց, ի դուռն Ս. Կարապետու եւ Ս. Աստուածածնայ եւ Ս. Յարութնայ. եւ այլ սրբոց որ աստ կան»…։
       1 Աւետարան եւս.
       «…Ես ծառայս Աստուծոյ Պ. Լեւոն Բազունեանց ցանկացող եղէ այսմ լուսաիղձ եւ կենսակիր կտակիս, եւ տուաւ աւարտել զսա Սիմաւոնի գրչի. ի ստոյգ եւ յընտիր աւրինակէ Ս. Սահակայ թարգմանչի. յստակ եւ ականակիտ որպէս եւ ի Փրկչէն ասացաւ. զոր յոյժ բաղձանաւք եւ յոգնատոչոր մեծաւ աշխատութեամբ ստացայ զսա՝ ի լուսաւորութիւն մանկանց եկեղեցւոյ. եւ ի յիշատակ ինձ եւ ամուսնոյ իմոյ տիկին Սպլի, եւ որդեկաց իմոց Պ. Լեւոնի եւ Պ. Բազունէ, եւ ծնողաց իմոց…»։
       Ձեռագիրք Սօրսօրու Ս. Կարապետ եկեղեցւոյ` 3 Աւետարան, 1 Մաշտոց եւ 1 Գանձարան։
       Ձեռագիրք Դադեմու վանից՝ 1 Աւետարան, 2 Մաշտոց, 1 Յայսմաւուրք։
       Ձեռագիրք Ս. Կարապտ. եկեղ. Խարբերդի՝ 11 Աւետարան։
       Ձեռագիրք Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ Խարբերդի՝ 6 Աւետարան (մին մագաղաթ), 1 Յայսմաւուրք։
       Ձեռագիրք Ս. Նշան եկեղեցւոյ Խարբերդի՝ 4 Աւետարան, 1 Սարգիս Շնորհալի։
       Ձեռագիրք Խուլէ վանից՝ 1 Ճառընտիր, 2 Աւետարան, 1 Գանձարան, 1 Կանոնագիրք Մխիթար Գօշի, զոր Մալաթիացի բողոքական Յովհաննէսը տարած էր կ’ըսէին։
       Վերոյգրելոց յիշատակարաններ չկրցի օրինակել։