Թորոս աղբար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ս. ՆՇԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԾՈՎՔ ԿԱՄ ԿԷՕԼՃԻՒԿ ԳԻՒՂԻ
       1 Աւետարան։
       «…Ես Գրիգոր ի վերջ հասեալ գիտնականաց ցանկացող եղէ այսմ լուսայիղձ եւ կենսակիր կտակիս Ս. Աւետարանիս, եւ ետու աւարտել ի ստոյգ եւ յընտիր գաղափարէ Ս. Սահակայ թարգմանչի յստակ եւ ականա…» (թուղթ հատեալ)։
       Վերջին յիշատակարան մի եւս կայ՝ գրեալ «ի թվին Հայոց Ջ. եւ Ա։»։
       1 Աւետարան եւս. պատկերազարդ. Նաշխուն անուանեալ։
       Ի վերջն Մարկոսի գրեալ. «…զՄկրտիչ վարդապետն եւ զՅովաննէս վարդապետն հանդերձ միաբանաւք սուրբ ուխտիս Արգելանաց աղաչեմ յիշել առ Քրիստոս Յիսուս Աստուած, որ ազատեցաք զսուրբ Աւետարանս ի յանաւրինաց եւ տուաք դարձեալ յառաջին տեղին ի գիւղն որ կոչի Շուշանց. հոգաբարձութեամբն տանուտրոջն Հազարբէկին…։ Զվերջին ստացող Ս. Աւետարանիս զԽոճա Մուրատն ի Ներքին Ծովացն յիշեցէք հաւրն Սադաղին եւ մաւրն Նազխաթունին, եւ իւր որդւոցն Աղուպին, Այվատին, Սատաղէնին, Ավրանին, Մուշեխին, Ջոհար մամին…». «Նուաստ Յովանէս եպիսկոպոսէս գիտութիւն լիցի ձեզ քահանայիցդ եւ տանուտիրանցդ մեծի եւ փոքու որ ի Ներքին Ծովուցն ԲՃ. աւթմանի է, քան զայս այլ աւել եւ պակաս առնողն ի ներքոյ աւրինաց է, զի յառաջմէ ի վեր այսչափ էր, հիմի այլ ոք մի իշխեսցէ խախտել զսա…»։ «Եւ արդ յայսմ տարտարոս եւ ի դառն եւ ի վշտալից ժամանակիս, որ էր Չ. Ղ. Գ . Այցելու որբոց եւ այրեաց պարոն Յովանէս մեծ սիրով եւ յոյժ փափաքանաւք ետ գրել զսուրբ աւետարանս յիշատակ հոգւոյ իւրոյ եւ ծնողացն Կիրակոսին եւ Շողտիկնայ, եւ կենակցին՝ Թագուհւոյն եւ զաւակացն եւ Հռիփսիմի հաւատւորի յիշեցէք զանյիշելի գրիչս զԿարապետ կրաւնաւոր զմայրն Ասլմէլիք, եւ զքոյրսն զՍուլթանմէլիք եւ զՋանմէլիք, եւ զզաւակսն զՅոհաննէս եւ զԳուռջիհ բէկն եւ զբարի յիշատակն իւր զԲոյս որդին…»
       Այլ յիշատակարան… «Արդ ի դառն եւ ի նեղ ժամանակիս որ է թուական Հայոց Ջ. Ժ. Թ. Աստուածասէր, համեստ եւ հարկեւոր կինն Շիրազմամէն ետ նորոգել զսուրբ Աւետարանն յիշեցէք զՇիրազխաթունն եւ զհայրն զԱսլանն, զմայրն Շնաւհորն, եւ զեղբարսն զՄուրատշէնն եւ զայրն իւր զԽնդուբէկն եւ զզաւակսն զԹաւթիկն զԱսլան բէկն զդուստրն զՄամէն եւ զԹումաբէկն զպարոն Հազարբէկն, եւ զկողակիցն իւր զԴուխտայն, զորդին զՄխիթար սարկաւագն, զորդին զԱղբէնկ եւ զկողակիցն զՄուղալ խաթունն եւ զորդիսն զՈւնճուբէկն եւ զԽնդրածն…»։