Թորոս աղբար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ս. ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԱՎՇԱՆ ԳԻՒՂԻ
       1 Յայսմաւուրք. ընտիր. մագաղաթ։
       …«Գրեցաւ ի Բիւզանդիա ի մահալլէն Սուլու մանաստրու, ի թուականութեան Հայոց Ռ. Ղ. Դ. ի թագաւորութեան Տաճկաց սուլթան Իպրահիմին, եւ ի Պատրիարքութեան Զ. եկեղեցեաց իշխանաց…»։
       1 Աւետարան եւս.
       «Սուրբ Աւետարանիս ցանկացող եղեալ Հայրապետ քահանայն եւ ետ գրել զսա յիշատակ իւր եւ զաւակի իւրոյ Յակոբայ… աւգնականութեամբն Աստուծոյ առեալ զսա յանձն քահանայ ոմն Սիմէոն անուն, եւ գրեաց զՄաթէոս գլուխն ի լրման եւ զՄարկոսն մինչեւ ի հարիւր եւ ի տասն համար, առ դրան Հայրապետ երիցու եկեղեցւոյն, սրբոյն Յակոբայ եւ սուրբ Թորոսու, եւ եղեւ զի վասն չար եւ դառն ժամանակիս որ վասն ծովացեալ մեղաց մերոց բազում քաղաք եւ գաւառք աւերեցան, եւ բազում գեղ աւեր եւ անբնակ եղեն ի մարդոյ եւ յանասնոյ, սա ելեալ յԵկեղեաց գաւառէ գնացեալ հեռաբնակ գաւառսն, եւ մնացեալ Ս. Աւետարանս թերակատար ժամանակս բազումս. իսկ նախասացեալս Հայրապետ երէց եղբայր գոլով մեր ըստ մարմնոյ, յոյժ բռնադատեաց վասն սորա զի զկատարումն առցէ, եւ ես ոչ առնուի յանձն յաղագս տկարութեան անձին իմոյ եւ զի չէի հմուտ այսմ գրչութեան արհեստի, ապա նա եւս առաւել յորդորեալ զմեզ զի հանապազ եկեղեցին մեր կացցէ յիշատակ մեզ եւ ծնողաց մերոց եւ ի ժառանգութիւն զաւակի մերոյ, Յակոբայ, եւ ես վստահացեալ ի զաւրութիւն Աստուծոյ առեալ ի ձեռն զսա գրեցի եւ զպակասութիւն սորա լցի ըստ կարողութեան անձին իմոյ գրեցաւ ի գաւառիս Եկեղեաց ի յանապատիս որ յանուն Ս. Կիրակոսի, մերձ առ ի ստորոտս լերինն Բթնոյ, զի է տեղի հանգստարան մերոյ, ի թուականութեանս Հայոց Պ. յիշեցէք եւ հայցեցէք զթողութիւն մեղաց առաջին աշխատողին եւ գրողին սորա Սիմէոն երիցու այլեւ մեղուցեալ անձին իմոյ Ազարիա աբեղայի, որ զյետին գիրս գրեցի…»։