Թորոս աղբար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՔԷՇԻՇ ՕՂԼԻ ՏՕՆԻԿԻ ՏՈՒՆԸ ԿԷՕՔ ԹԷՓԷ ԳԵՂ
       1 Աւետարան. մագաղաթ.
       Ընտիր գրով եւ պատկերազարդ. բայց յիշատակարան եւ թուական չունէր։ Ոսկի Աւետարան անուն։
       ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԿԷՕՔ ԹԷՓԷ ԳԻՒՂԻ
       4 Աւետարան եւս.
       «…Գրեալ Չ. Ձ. Գ. ձեռամբ Ոսկան վարդապետին ի Վայոց ձոր, ի վանս Գլաձոր սուրբ Ստեփաննոսին, ի թագ. Հայոց Հեթմոյ ճգնաւորի եւ աստուածասիրի, ի Հայրապետութեան տեառն Գրիգորի, եւ յիշխանութեան այսմ նահանգի պարոն Բարթէլի, եւ ի վերատեսչութեան հոգւոյ մերոյ տէր Յոհաննիսի, եւ ի դաստիարակութեան Հայոց դպրոցի Եսայի վարդապետին յիշեցէք եւ զՄլքջահան զՏիրաւագն, զմայրն, զխէրն, զաւակն՝ զԱնանցն։ Զերէցտիկինն եւ զհաւրաքոյրն զԱզգատիկինն զպարոն Սմբատն եւ զՆաթէլն, զորդիս նորա զպարոն Եսադարն զՇոթռիկն եւ զՈւքոսն. զտիկնայքն զՎանենի եւ զՄամքոնն…»։
       1 Աւետարան եւս.
       «…Գրեալ ի թվ. Ջ. Գ. ի վանս Պառւագրակ, ընդ հովանեաւ սուրբ Նշանիս, եւ սուրբ Կարապետիս եւ սուրբ Սարգսի զաւրավարին ձեռամբ Կարապետ հայրապետին յիշեցէք զհաւրեղբայրն զՈնոփրիոս հայրապետն, եւ զհամաւրէն միաբանութիւն Ս. Կարապետին զհնգետասան կրաւնաւորսն. զծերս, զտղայս, զսարկաւագունս եւ զսպասաւորքս եւ զգործաւորքս Անապատիս (Հալւորի վանուց) …»։
       Ս. ԵԿԵՂԵՑԻ ՓԱՇԱՎԱՆՔ ԳԻՒՂԻ
       1 Աւետարան. ընտիր, մագաղաթ. պատկերազարդ, ոսկեզօծ. Ոսկի Աւետարան անուն։