Պատմութիւն Հայոց, Հատոր Բ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Բազում բանք կան յանծանօթ գիրս եւ ՚ի ճառս ՚ի վերայ Վարդ պատրկի Ռշտունւոյ, զոր եւ ոմանք Արծրունի կոչեն` շփոթելով ընդ այլում իշխանի, խառնեալ զպատ մութիւն եղելոցն ընդ բազմադիմի առասպելս, զորս անդէպ համարեցաք յիշել. եւ եւս բազում մեծագործութիւնք, եւ շինութիւնք հազարաւոր եկեղեցեաց` անճոռնի գրութեամբ աւանդեալ: ՚Ի սոսին հայի եւ այն` որ գրի ՚ի պատմութեան Տարոնոյ երկեր իմն հանգամանօք, թէ ՚ի գնալ Վարդ պատրկայ ՚ի սուրբ Կարապետ` կին նորա Մարիամ եմուտ բռնութեամբ յեկեղեցի վանացն. եւ իբրեւ ել անտի` պատուհասեցաւ եւ մեռաւ. յորժամ լուաւ զայս Վարդ պատրկի, կամեցաւ վրէժ առնուլ ՚ի միաբանիցն. եւ ապա զիջեալ ՚ի բարկութենէ շինեաց զեկեղեցի յանուն սուրբ Աստուածածնի: Ասի դարձեալ անդ, թէ Վարդ Պատրիկ դարձոյց ՚ի կալուած սուրբ Կարապետին զաւանսն Կուառս եւ Պարեխ` տուեալ քսան հազար դահեկան իշխանին Տարոնոյ. եւ յաւել տալ սրբոյ Կարապետին այլեւս երկուս աւանս` զԱրտամէտ եւ զԳոմս:
       Իսկ վասն մարմնոյ նորա նորալուր առասպելք աւանդին ՚ի գիրս Առաքել պատմագրի. գլ. լզ. առեալ ՚ի լրոյ: Յորժամ ասէ մեռաւ Վարդ Պատրիկ, թաղեցին զմարմին նորա յեկեղեցի գեղջն, որ կոչի Խորգոմ ՚ի գաւառին Հայոց ձորոյ, քսան կանգնաւ հեռի ՚ի Վանայ ծովէ: Այս եկեղեցի ծածկեցաւ ասէ յետոյ ՚ի հողոյ, եւ եղեւ բլուր մեծ. յորոյ վերայ շինեցին եւ զայլ եկեղեցի. եւ անդ կատարեն ասէ քահանայք գեղջն զպաշտամունս իւրեանց: Յարէ ապա Առաքել, եւ ասէ. որովհետեւ Վարդ պատրիկ նենգութեամբ ետ կոտորել զազգն հոռոմոց ՚ի ձեռս պարսից (կամի ասել հագարացւոց ), ոխս ունելով նոցա ՚ի վերայ նորա` մինչեւ ցայսօր հնարին վրէժխնդիր լինել. եւ ամ ըստ ամէ գնան յայն եկեղեցի առ ՚ի գողանալ զոսկերս նորա. զի տարեալ առ իւրեանս ` կատարեսցեն ՚ի վերայ նորա զկամս իւրեանց:
       Ուստի եւ ՚ի յետին ժամանակս ասէ ՚ի թուականիս հայոց. ռժգ. եկին անդ երկու հոռոմք` ձեւացուցանելով զինքեանս իբր առաքինիս եւ հաւատարիմս եւ հրաժարեալս յամենայն իրաց ի. մինչեւ հաւատալ ՚ի նոսա քահանայից եւ ժողովրդոց. եւ կարգել զմին լուսարար` եւ զմիւսն ժամկոչ, եւ տալ ՚ի ձեռս նոցա զփականս եկեղեցւոյն: Կացեալ նոցա անդ զժամանակ ինչ հաւատարմութեամբ` սկսան ապա ՚ի ծածուկ ական հատանել յարեւմտից կուսէ եկեղեցւոյն իբր հնգետասան կանգնաւ ` կամելով ժամանել ՚ի ներքին եկեղեցին, յորում էին ոսկերք Վարդ Պատրկի. եւ զպեղեալ հողն ամայի ՚ի ծովն. եւ ՚ի պղտորիլ ջուրց ծովուն` պղտորեցաւ փոքր մի եւ ջուր գետոյն, որ անցանէր առաջի գեղջն:
       Զայն տեսեալ գիւղականաց` զարմացան. զի ո'չ է եկեալ ասեն անձրեւ, եւ ոչ իջեալ հեղեղ. ուստի՞ է ապա այս պղտորումն ջուրց: Եւ յորոնել նոցա` պատահեցան պեղեալ հողոյն, եւ գտին զմուտն` յորում ական հատեալ էր: Կասկածեալ նոցա վասն այսր ՚ի վերայ երկուց հոռոմոցն` կալան զնոսա եւ եդին ՚ի բանտի. եւ ՚ի ստիպել զնոսա` խոստովան եղեն նք, թէ զայդ արարաք առ ՚ի գտանելոյ զոսկերս Վարդ Պատրկի, զի հանցուք եւ տարցուք զայն: Ընդ այս զայրացեալ գիւղականացն` կապեցին քար ընդ պարանոց նոցա, եւ ընկեցին ՚ի ծով. ուր եւ հեղձան նոքա անդ:
       Աւարտեալ Առաքելի երկայն բանիւք զայս պատմութիւն` յարէ զկնի, թէ վասնորիկ գիւղականք տեղւոյն յայնմհետէ առաւել զգուշութեամբ պահեն զայն եկեղեցի. զի ունին զայսպիսի աւանդութիւն: Բայց այս պատմութիւն յայտ է թէ զրոյցք պառաւանց է եւ ծերոց. որպէս եւ ինքն իսկ առաքել ասէ անդ, թէ զայս պատմեն ծերքն աւանդութեամբ: Այլ արդ` որչափ ինչ բանք պատմին զՎարդ Պատրկայ , մեք ըստ հաւատարիմ մատենագրաց` զորս ստոյգն դատեցաք` ընտրեալ եդաք ՚ի պատմութեան, զանց արարեալ զայլեւայլ առասպելօք: