Պատմութիւն Հայոց, Հատոր Բ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ի ժամանել ընթերցողաց ՚ի վախճան գրոցս` թերեւս ակն ունիցին յայսմ վայրի ո'չ զբանս կարեւոր ինչ ծանօթութեանց գտանել, այլ` զողբական ճառս ցաւակց ութեան ՚ի վերայ այնչափ եւ այնպիսի հարուածոց եւ աղետից, զորս յանդիման տեսին նկարագրեալ ՚ի գիրս յայս: Բայց մեզ չեղեն կամք յաւելուլ մեզէն ՚ի սմա այսպիսի ինչ` քան զոր եդաք ՚ի Լաստիվերտցւոյն. ՚ի գլ. խե. երես. 984. մի` զի իւրաքանչիւր ոք ինքնին բաւական է յընթեռնուլ անդ իւրում ինքնայորդոր ողբս յօրինել արտասուալից. միանգամայն եւ ՚ի տեսանելն զողորմելի վիճակ ալեկոծեալ աշխարհիս` խրատս զգաս տութեան յանձն իւր ձգել. եւ երկրորդ` զի չէ'ր արժան զցաւագնեալ սիրտս վերծանողաց յաւելուածովք ողբերգ ութեան կրկին ՚ի թախծ ութիւն կրթել:
       Սակս այսորիկ զանց արարեալ մեր զսովաւ , մատիցուք առաջի դնել աստ քանի մի ծանօթութիւնս ՚ի վերայ աւանդելոց ՚ի կարգի պատմութեան այսր չորրորդ գրոց: Ուր թէպէտ եւ բազում ինչ մարթ էր մեզ գրել, մանաւանդ ՚ի վերայ ժամանակագրական չափմանց` ընդ այլեւայլ ութեան բանից` որ ընդ մէջ պատմագրաց եւ պէսպէս ձեռագրաց, բայց խոյս տուեալ յերկարութենէ, եւ ըստ կարի զհարկաւորսն եւեթ առաջի արարեալ` վճարեսցուք համառօտիւ: