Վարք սրբոց հարանց…, հատոր Բ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՎԱՅ այնմ որ անիրաւ է. վայ անամօթիցն, վայ որկրամոլիցն, վայ հպարտացելոցն, վայ պոռնկաց, վայ աբբեցողաց, վայ խռովասիրաց, վայ արծաթասիրաց, զի հուրն փորձէ զնոսա յորժամ իջանէ խորխորատս դժոխոց եւ տարտարոսս մահու . ոչ ինչ առաւել բարձրագոյն քան զերկիւղն աստուծոյ։ Մի՛ զուարճացուսցէ զձեզ բաղանիք կամ արբեցութիւն կամ յաճախումն մսոց կամ ձկանց, զի մի անկանիցիք կործանումն անօրէնութեան եւ այնու յանբաւ մեղս։ Ար ութեան զգեցիր վարս, սիրելի, ուղիղ հաւատով։ Ո՞վ ոչ երանեսցէ զայնպիսի այր որ յելանելն սենեկէ իւրմէ պաշտօն կամ յընթացս՝ կափուցանէ զաչս եւ բանայ զսիրտն բարեպաշտութեամբ մտածութեան, որով ասէ՝ միթէ կենդանագիր առաքեցար ուսանել, զի զպատկերս մարդկան ճշգրտես։ Այլ դու քեզ ինքն զգուշացիր, թշուառացեալդ եւ հեղգդ։