Վարք սրբոց հարանց…, հատոր Բ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՈՐՈՑ լսեն զբանն աստուծոյ եւ առնեն, բարիպտուղ նշանի նոսա այսորիկ են. հեծութիւն. լալումն, լռութիւն, երեսաց տրտմութիւն, նմին մնալ, պարապումն, հառաչանք, ցաւ սրտի յաղագս բարեպաշտութիւն եղեալ։ Իսկ գործք տքնութիւն, ժուժկալութիւն , պահք, հեզութիւն, երկայնմտութիւն, անպակաս աղօթք, ընթերցումն աստուածային գրոց, հաւատք, խոնարհութիւն, եղբայրսիրութիւն, վշտակցութիւն, սէր հնազանդութիւն, բարեսիրութիւն, պարկեշտութիւն. եւ բոլորն լոյս, որ է տէրն։ Իսկ ոչ արարողացն պտուղ կենացն յաւիտենից՝ նշան այսոքիկ են. ձանձրութիւն, զբօսասիրութիւն, այսր եւ անդր հայել եւ միտ անձինն ոչ դնել եւ ոչ կամել լսել զօգտակար բանս, տրտնջողութիւն, ցասկոտութիւն։ Իսկ գործք՝ անյագութիւն, շուայտութիւն, տրտմութիւն, բարկութիւն, չարախօսութիւն, փքացեալ միտք, հպարտութիւն, անհաւատութիւն, ընդվայրաբանութիւն, անկարգաւոր սայթաքումն, մոռացկոտութիւն, զօշաքաղութիւն, արծաթսիրութիւն, նախանձ, գրգռութիւն, արհամարհութիւն, անհնազանդութիւն, շատխօսութիւն, անժամ ծաղր, փառասիրութիւն ոչ ընդունել կամել զխրատ. եւ բոլորն խաւար , որ է սատանայ։ Զօրաւոր է աստուած պահել զմեզ յամենայն չարէ եւ փորձութենէ եւ հանդերձեալ ժամանակէն՝ որ գալոցն է վերայ ամենայն տիեզերաց, զի գտցուք զողորմութիւն Քրիստոսէ ձեռն սուրբ հոգւոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։