Վարք սրբոց հարանց…, հատոր Բ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Եւ արդ բազում երկիւղիւ անձանց զգուշասցուք եւ մեծաւ փութով զխաւարն անգիտ ութեան փարատեսցուք, զանիրաւ բարկութիւն եւ զթշնամանող ութիւն բաց ընկեսցուք. զխորամանկութիւն, զքինահանութիւն եւ զնախանձ մերժեսցուք. զտրտմութիւն եւ զյիմարութիւն եւ զառանց բարբառոյ զաղաղակն բաց մերժեսցուք . յագահաց եւ բամբասողաց եւ զեղխեցելոց արբեցողացն փախիցուք. զչարակնութիւն եւ զաղտեղութիւն եւ զգաղտնի նենգ ութիւն դադարեցուսցուք. ընդ թշնամիս հաշտեսցուք, եւ զյանցանս սրտէ թողցուք միմեանց. միմեանց ծառայեսցուք, միմեանց հնազանդեսցուք եւ զմիմեանց բեռն բարձցուք. զմիմեանս սիրեսցուք, զմիմեանս պատուեսցուք եւ զմիմեանս լաւ քան զանձինս համարեսցուք. զսիրտ սրբեսցուք, զաչս ցածուսցուք եւ զլեզուս բամբասանաց լռեցուսցուք. զմեղս քաւեսցուք, զյանցանս ապաշխարեսցուք եւ մի՛ միւսանգամ անդրէն շրջեսցուք. զխիղճ փարատեսցուք, զյիմարութիւն թօթափեսցուք, եւ զծուլ ութիւն փոյթ դարձուսցուք. աղօթիւք աշխատեսցուք, եւ յողորմ ութիւն յօժար լիցուք. գործովք առաքինասցուք, չարեաց տղայացարուք, եւ հաւատով կատարեալք լիցուք։ Զի այսպէս ամենայն առաքինութեամբ եւ արդարութեամբ եւ անմեղութեամբ արժանաւորք եղիցուք մեծի խորհրդոյն, եւ բազում փափաքանօք եւ կատարեալ սրբութեամբ վայելեսցուք մարմնոյ տեառն մերոյ Յիսուս Քրիստոսի, որում փառք յաւիտեանս . ամէն։