Վարք սրբոց հարանց…, հատոր Բ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՍԿԻԶԲՆ բարեաց երկիւղ տեառն։ Լաւ է քարինս ընդ վայր ձգել քան զբան։ Զարդարութիւն գործովք կատարել քան բանիւք։ Բարեպաշտ է սիրողն բարեաց Աստուածասէրն պատահեալսն ոչ վնասի։ Սուրբն բանիւ եւ գործովք սիրեսցէ զաստուած։ Ի սուրբ վարս կրօնաւորեա միշտ Քրիստոս։ Չար է բծաւորիլ կուսի ախտիւք։ Բան բարի՝ եւ գործք առաւել եւս լիցի։ Մի՛ թողուր մտաց զյիշատակ աստուծոյ դատաստանացն։ Գրովք սրբովք զքեզ խրատեա միշտ։ Օտարն յաշխարհէս մերձ է տէր։ Յաչաղկոտն չարին է գործարան։ Զմեծս չարիւ մի՛ երանեսցես։ Ախորժակք որովայնի քեզ մի՛ լիցի. հարկաւորօքն յօրինեա զկեանս քո. մի՛ սիրեր մեծաց հաճոյ լինել, այլ աստուծոյ։ Նախ քան զայլս զքեզ ինքն ուղղեա կամս աստուծոյ։ Ասշխատասէր լեր հոգեւորսն հանապազ, յարդիւնաւորս առիթ կենաց։ Կարգք լիցին քեզ սիրելի միշտ։ Պարսաւել զարդարն եւ զաստուած մի է։ Լսելեաց եւ լեզւոյ զգոյշ կաց։ Սիրեա զաստուած եւ զպատուիրանս նորա պահեա։ Եթէ ցանկաս Քրիստոսի, զբանն նորա պահեա։ Ընկալ քեզ զհոգւոյն սրբոյ զշնորհս։ Դժնդակ է ունայն մնալ շնորհացն աստուծոյ։ Յամենայն ժամ լեր շնորհս Քրիստոսի բարեացն սիրոյ։
       Անբնակ կենաց դեւ է առաջնորդ։ Ժուժկալն սրբումն բնակէ։ Աստուածասէրն որոշեալ է սատանայէ։ Արդիւնականն աստուծոյ բարեկարգ է։ Չարաչար է անխտիր կեանք միանձանց։ Խօսեա զարժանն շահս հոգեւորս Քրիստոս։ Գանձ բարի բարեկատար եւ սուրբ։ Հիւանդ ութիւն ոգւոց է սնափառութիւն։ Աղքատք հոգւոց բժիշկք են տրովք։ Աղաչանք առ տէր արտասուօք լիցի, եւ զոր խնդրես կամս այ՝ առնուս։ Մի՛ մոռանար զարդար դատաստանն Քրիստոսի։ Ողջախոհն եւ հեզն յերկրի քերովբէ են։ Պատուական ծեր բարեխոնարհն է Քրիստոս։ Երիտասարդք, մի՛ ընդունակ չարի, այլ բարւոյ. սիրեցէք զսրբութիւն, զի սուրբ է տէր. խորհուրդս բարիս միշտ ելջիք։ Ի սուրբ կուսութիւն կրօնաւորեա միշտ, զվերինն խորհելով ուր Քրիստոսն նստի, եւ գործովք մերձ կացեալ լոյս անդ . ուր ոչ մեղք, անդ եւ ոչ համբաւ մեհու։ Լուսաւորեալք մեծէ լուսոյն մերմէ Քրիստոսէ, վայելելով յանսպառ կեանսն Քրիստոս, շնորհօք եւ մարդասիրութեամբ տեառն, փառաւորելով զհայր ամենակալ եւ զորդին միածին եւ զհոգին սուրբ կենդանարար. որում փառք յաւիտեանս . ամէն։