Վարք սրբոց հարանց…, հատոր Բ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՊԱՐՏ է մանկանց ճգնել եւ կրթել զմարմինս հնազանդ ութիւն պատուիրանաց, եւ ունել բարբառ չափաւոր, բան հեզ, կերակուր եւ ըմպելի կարգաւորութեամբ։ Մի՛ անժամ տարաժամ զբերանն ընդ վայր ածել, եւ հաս եւ խած լինել եւ անառակել։ Առաջի ծերոց լռութիւն, իմաստնոց ունկնդրութիւն. առ ընկերս սէր, առ կրսերս ուրախական խրատ հոգեւոր։ Ի չար եւ մարմնաւոր եւ շոգմոգ եւ շատախօս շաղփաղփանաց հրաժարել. սակաւ բարբառել եւ շատ իմանալ։ Մի՛ յանդուգն բանս յաճախ խօսս . մի՛ պատրաստ ծաղր, ամօթխածութեամբ զարդարեալ զանձն հանապազ. եւ ընդ կանայս ամենեւին մի խօսել. խոնարհ ունելով զաչս. եւ վեր զմիտս. փախչել հակառակութեան եւ խռովութենէ։ Մի վարդապետական պատուոյ ցանկալ, այլ վարուց սրբոց։ Մի զարմանալ ընդ մարդկան պատիւս մանաւանդ ընդ այնոսիկ՝ որք ոչ գիտեն զճշմարիտ պատուիրանն։ Զհետ երթալ այնմ՝ որ միայն ընդունելի է իմաստնոց զառ բարեացն գովութիւնս, զարգանալ եւ սովորել խնդիր գովութեանն՝ որ միայն յաստուծոյ իցէ։ Եթէ ուսուցանել եւ խրատել զայլս բաւական իցէ, վասն վարձուցն որ յայ է, արասցէ զայն կամս աստուծոյ. մի փառս մարդկայինս, այլ որպէս զգործս այ, զոր պարտ է կատարել եւ նմանէ ընդունել զփոխարէնն զանանց պարգեւն. վասն երեւելի կրթ ութեան ճգն ութեան եղիցի աստուծով բարի արգասեօք ընդ ամենայնի։
       Զայս՝ գիտեա, սիրելի, զի ընդ միմեանս կապեալ են առաքինութիւնքն որպէս չար ինչ հոգեւոր շղթայք մի ըստ միոջէ յեռեալ. աղօթք զսիրոյ, սէր զխնդութենէ, խնդ ութիւն զհեղութենէ, հեզ ութիւն զխոնարհութեան, խոնարհութիւն զարբանեկութենէ, արբանեկ ութիւն զյուսոյ, յոյս զհաւատոյ, հաւատք զհնազանդութենէ, հնազանդ ութիւն զպարզամտութենէ։ Որպէս եւ ընդդիմակայ կողմն մի ըստ միոջէ չարին է կապեալ զչարութիւնն իւր. ատելութիւնն զբարկութենէ. բարկութիւնն զհպարտութենէ , հպարտութիւնն զսնափառութենէ, սնափառութիւնն զանհաւատութենէ, անհաւատութիւնն զխստասրտութենէ, խստասրտութիւնն զծուլութիւնն զթուլութենէ, թուլութիւնն զլքմանէ, լքումն զձանձրութենէ, ձանձրութիւնն զանըմբերութենէ, անըմբերութիւնն զցանկութենէ, ցանկութիւնն զչարագործութենէ։ Եւ այլ եւս անդամք չարեաց զմիմեանց կապեալ են. նոյնպէս եւ բարի կողմանն ընդ միմեանս յառեալ են՝ առաքինութիւնք որ Քրիստոս ։
       Արդ ուսիր, ով սիրելի իմ, զաւետարանական կրօնաւորութին, եւ սահմանեա աչաց ճշմարտութիւն, լեզուի ժուժկալութիւն, մարմնոյ ճնշումն, մտաց խոնարհութիւն, սրտի սրբութիւն, բարկ ութեան ջնջումն։ Պահակ յումեքէ վարեսցիս յաւել. զրկեսցիս յումեքէ, մի՛ դատախազեր. ատեսցիս, սիրեա, հալածեսցիս, յանձին կալ, հայհոյեսցիս, աղաչեա. մեռից մեղացն խաչեա ընդ Քրիստոսի։ Զամենայն սէր քո փոխեա տէր աստուած քո, զի գտցիս՝ ուր հրեշտակացն բիւրք, անդրանկացն ժողովք, առաքելոցն աթոռք, հայրապետացն գաւազանք, մարտիրոսացն պսակք, արդարոցն գովեստք։ Նոցա երամակից զքեզ ցանկացիր առնել, եւ նոցա բարեացն ժառանգակից Քրիստոս Յիսուս տէր մեր. որում փառք յաւիտեանս յաւիտենից . ամէն։