Գիրք քարոզութեան որ կոչի ձմեռան հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զամենայն ինչ զոր արար Աստուած ետես եւ բարի...
       եւ զերծուսցէ ի դառն եւ ի դժնդակ մահուանէ. եւ առաքեսցէ զհրեշտակ խաղաղութեան՝ քաղցրութեամբ աւանդել զհոգիս մեր. եւ մուծանել ի կայանս սրբոցն, ձայնակցելով երկնայնոցն, մշտաբարբառ երգով փառաւորել զամենասուրբ զերրորդութիւնն այժմ եւ անզրաւ յաւիտենիւ . ամէն։