Գիրք քարոզութեան որ կոչի ձմեռան հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վարդապետք ասեն թէ մահն բաժանի յերկուս...
       Նախ զի մի՛ շարժեսցէ այսն չարութեան, որպէս զմարմինս հեթանոսաց. եւ դարձեալ ցուցանէ՝ թէ սոյնպէս եւ հոգի նորա անշարժ կայցէ եւ մնայ ի յաւիտենական փառս եւ հանգիստն մշտնջենաւոր պարգեւօք Սուրբ Երորդութեանն, ի Քրիստոս Յիսուս՝ ի Տէր մեր, որ է օրհնեալ ընդ Հօր եւ Սուրբ Հոգւոյն յաւիտեանս յաւիտենից . ամէն։