Գիրք քարոզութեան որ կոչի ձմեռան հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Քարոզ տարեմտին 21։
       Քարոզ աւետարանաց 21։
       Քարոզ դարձեալ աւետ 31։
       Քարոզ ծննդեան
       Քարոզ դարձեալ ծննդեան
       Քարոզ դարձեալ ծննդեան
       Քարոզ դարձեալ ծննդեան
       Քարոզ մկրտութեան
       Քարոզ դարձեալ մկրտութեան
       Քարոզ թլփատութեան 10։
       Քարոզ դարձեալ թլփատութեան 11։
       Քարոզ դարձեալ թլփատութեան 12։
       Քարոզ քառասնօրեայ գալստեանն 13։
       Քարոզ Տեառն ընդ առաջ 14։
       Քարոզ դարձեալ Տեառն ընդ առաջին 15։
       Քարոզ վասն Յօհաննու ծննդեան 16։
       Քարոզ դարձեալ վասն Յօհաննու ծննդեանն 17։
       Քարոզ Յօհաննու գլխատման 18։
       Քարոզ կրօնաւորաց եւ միաբանից 19։
       Քարոզ առաջնորդաց եւ հարց 20։
       Քարոզ դարձեալ միաբանից եւ կրօնաւորաց 21։
       Քարոզ վասն պահոց 22։
       Քարոզ դարձեալ պահոց 23։
       Քարոզ դարձեալ պահոց եւ փորձանացն սատանայի 24։
       Քարոզ փորձանաց 25։
       Քարոզ պահոց առաջաւորին 26։
       Քարոզ վասն չորեք շաբաթի եւ ուրբաթի 27։
       Քարոզ սրբոյն Սարգսի 29։
       Քարոզ սրբոց թարգմանչացն 30։
       Քարոզ աստիճանաց որք են վարդապետք եւ հայրապետք 31։
       Քարոզ դարձեալ հայրապետաց եւ վարդապատաց 32։
       Քարոզ վասն ի գիշերի տալոյ իշխաանութիւն վարդապետաց 33։
       Քարոզ աշակերտեալ մանկաանց 34։
       Քարոզ վասն գովութեան իմաստութեան 35։
       Քարոզ առաջնորդաց եւ եպիսկոպոսաց 36։
       Քարոզ սրբոց վարդանանց 37։
       Քարոզ դարձեալ ի նոյն բանն 38։
       Քարոզ երիտասարդաց սրբոց եւ վարդապետաց 39։
       Քարոզ դարձեալ վարդանանց 40։
       Քարոզ վասն երիտասարդաց 41։
       Քարոզ վասն իմաստութեան 42։
       Քարոզ վասն մեղաւորաց հերձուածողաց եւ ուրացոողաց 43։
       Քարոզ վասն բարի եւ չար ճանապարհաց 44։
       Քարոզ սրբոց ոսկեանց եւ սուքիասանց 45։
       Քարոզ վասն ննջեցելոց 46։
       Քարոզ վասն սգաւորի 47։
       Քարոզ մահու 48։
       Քարոզ դարձեալ վասն մահուան սրբոց 49։
       Քարոզ դարձեալ մահու 50։
       Քարոզ վասն ննջեցելոց այգուց 51։
       Քարոզ երրորդ աւուր ննջեցելոց 52։
       Քարոզ չորրորդ աւուր ննջեցելոց 53։
       Քարոզ Ե երորդ աւուր ննջեցելոց 54։
       Քարոզ Զ երորդ աւուր ննջեցելոց 55։
       Քարոզ Է երորդ աւուր ննջեցելոց 56։
       Քարոզ վասն մխիթարութեան 57։
       Քարոզ դարձեալ վասն մխիթարութեան 58։
       Քարոզ դարձեալ վասն մխիթարութեան 59։
       Քարոզ բարեկենդանի շաբաթ աւուրն 60։
       Քարոզ վասն կաթին գիտութեան եւ հերձուածողաց 61։
       Քարոզ վասն բարի հովւաց եւ չարեաց 62։
       Քարոզ եպիսկոպոսաց 63։
       Քարոզ երիքովի ի դէմս քահանայից եւ ժողովրդոց 64։
       Քարոզ բուն բարեկենդանի եւ մեծի երկու շաբաթի 65։
       Քարոզ առաջին կիրակէին 66։
       Քարոզ դարձեալ առաջին աւուր 67։
       Քարոզ պահոց 68։
       Քարոզ ի սկիզբն պահոց վասն խոստովանութեան 69։
       Քարոզ առհասարակ ապաշխարութեան 70։
       Քարոզ սրբոյն Թէոդորոսի 71։
       Քարոզ երկրորդ կիրակէին վասն պահոց 72։
       Քարոզ ի նոյն կիրակէին վասն խնդրելոյ զարքայութիւնն Աստուծոյ 73։
       Քարոզ ի նոյն կիրակէին վասն հիւրընկալութեան 74։
       Քարոզ վասն ողորմութեան 75։
       Քարոզ վասն ողորմութեան 76։
       Քարոզ վասն հոգեւոր եւ մարմնաւոր առաջնորդաց 77։
       Քարոզ վասն քառասնորդաց 78։
       Քարոզ վասն աղօթից 79։
       Քարոզ երրորդ կիրակէին պահոց 80։
       Քարոզ վասն զղջման եւ խոստովանութեան անառակ որդւոյն 81։
       Քարոզ դարձեալ անառակ որդւոյն 82։
       Քարոզ վասն սերմանացանին 83։
       Քարոզ դարձեալ սերմանահանին 84։
       Քարոզ չորրորդ կիրակէին 85։
       Քարոզ վասն բարկութեան 86։
       Քարոզ վասն տնտեսին 87։
       Քարոզ վասն մեծատանն եւ Ղազարու 88։
       Քարոզ վասն քառասուն մանկանց 89։
       Քարոզ դաձեալ Խ մանկանց 90։
       Քարոզ հինգերորդ կիրակէի մահու եւ կատարածի աշխարհի 91։
       Քարոզ վասն թզենւոյն 92։
       Քարոզ վասն հոգւոյ եւ մարմնոյ 93։
       Քարոզ վասն դատաւորի 94։
       Քարոզ վասն աղօթիից 95։
       Քարոզ սրբոյն Գրիգորիի լուսաւորչին 96։
       Քարոզ դարձեալ սրբոյ լուսաւորչին 97։
       Քարոզ վասն արիութեան գործոյ 98։
       Քարոզ վասն բարի սերմանց 99։
       Քարոզ վասն հաւատոյ եւ սիրոյ Աստուծոյ 100։
       Քարոզ վասն սիրոյ առ Աստուած եւ առ ընկերն 101։
       Քարոզ վասն սիրոյ ընկերին 102։
       Քարոզ վասն Ղազարու յարութեան 103։
       Քարոզ դարձեալ վասն Ղազարու յարութեան 104։
       Քարոզ ծաղկազարդի 105։
       Քարոզ վասն ծաղկազարդի 106։
       Քարոզ դարձեալ ծաղկազարդի 107։
       Քարոզ դարձեալ ծաղկազարդի 108։
       Քարոզ վասն մեծի երկու շաբաթի 109։
       Քարոզ դարձեալ մեծի Բ շաբաթի 110։
       Քարոզ մեծի երեք շաբաթի 111։
       Քարոզ դարձեալ մեծի Գ շաբաթի 112։
       Քարոզ մեծի չորեք շաբաթի 113։
       Քարոզ վասն զապաշխարօղս արձակելոյ 114։
       Քարոզ վասն բժշկութեան բորոտին 115։
       Քարոզ դարձեալ վասն բժշկութեան բորոտին 116։
       Քարոզ մեծի հինգ շաբաթի 117։
       Քարոզ վասն պատարագաց 118։
       Քարոզ մեծի հինգ շաբաթի 119։
       Քարոզ դարձեալ վասն հինգ շաբաթի հաղորդութեան 120։
       Քարոզ վասն սուրբ հաղորդութեան 121։
       Քարոզ վասն պատարագին 122։
       Քարոզ դարձեալ ի խորհուրդ պատարագին 123։
       Քարոզ վասն միւռոն օրհնելոյ եւ ոտնալուայի 124։
       Քարոզ ոտնալուայի 125։
       Քարոզ դարձեալ ոտնալուայի 16։
       Քարոզ վասն խորհրդոյ սուրբ աւազանին 127։
       Քարոզ ոտնալուային 128։
       Քարոզ մեծի ուրբաթի սգոյն 129։
       Քարոզ դարձեալ մեծի ուրբաթին 130։
       Քարոզ դարձեալ մեծի ուրբաթին 131։
       Քարոզ դարձեալ վասն խաչելութեան 132։
       Քարոզ դարձեալ խաչելութեան 133։
       Քարոզ մեծի ուրբաթի 134։
       Քարոզ վասն զատկի 135։
       Քարոզ յԵրուսաղէմ գնալոյ 136։
       Քարոզ զատկի 137։
       Քարոզ վասն յարութեան 138։
       Քարոզ վասն յարութեան 139։
       Քարոզ վասն յարութեան 140։
       Քարոզ վասն յարութենէ 141։
       Քարոզ վասն նոր կիրակէի 142։
       Քարոզ վասն եկեղեցւոյ 143։
       Քարոզ վասն եկեղեցւոյ օրհնութեան 144։
       Քարոզ վասն համբարձման 145։
       Քարոզ երկրորդ ծաղկազարդի 146։
       Քարոզ վասն գալուստեան Սուրբ Հոգւոյն 147։
       Քարոզ դարձեալ համբարձման 148։
       Քարոզ դարձեալ համբարձման 149։
       Քարոզ դարձեալ համբարձման 150։
       Քարոզ դարձեալ համբարձման 151։
       Քարոզ վասն գալուստեան Սուրբ Հոգւոյն 152։
       Քարոզ դարձեալ Հոգւոյ գալստեանն 153։
       Քարոզ դարձեալ գալստեանն Սուրբ Հոգւոյն 154։
       Քարոզ դարձեալ գալստեանն Սուրբ Հոգւոյն 155։
       Քարոզ դարձեալ վասն գալստեանն Սուրբ Հո 156։
       Քարոզ դարձեալ գալստեանն Սուրբ Հոգւոյն 158։
       Քարոզ դարձեալ գալստեանն Սուրբ Հոգւոյն 159։
       Քարոզ դարձեալ գալստեանն Սուրբ Հոգւոյն 160։
       Վասն շինութեան գերահռչակ սուրբ Վանիցն Տաթեւու 161։
      
       Ցանկ եւ ցուցակ սրբոյ մատէնիս նշանուոր բանից ի վերայ այբուբենից։
       Աբէլի պատարագն՝ գառինն Աստուծոյ գոլ խորհուրդ 536
       Աբրահամ եւ մեծատունն ո՞ւր տեսին զիրեարս 402
       Ադամայ երեսնամեայ ստեղծանիլն. երկրորդին Ադամայ քառասնօրեայ գալն ի տաճարն զի՞նչ 85
       Ադամ ունէր երեք շնորհս 275
       Ազգին Իսրայէլի անմիտս կոչիլն 277
       Աստուած Հայր կոչի յատուկ Քրիստոնէից ըստ չորից 310
       Աղաւնոյ եւ ագռաւու նշանակութիւնք 509
       Աղախին ասի հեթաանոսաց եկեղեցի 277
       Աղօթից օգտութիւնն 358
       Աղօթից Է ինչ պիտոյքն 358
       Աղօթից բարին եւ չարն 420
       Ամսոց անուանց ցուցումն 12
       Ամփոփիլն ջրոյ ի ձորձ 52
       Ամքն Գ՝ յորում խնդրի պտուղ 418
       Այգալաց առնելն ննջեցելոց. եւ յեօթն օր ի գերեզման գնալոյն խորհրդքն 250
       Այգոյ եւ հնգեկին ժամուք կոչեցելոց զանազան խորհուրդքն 446
       Աստուծոյ ընդունիլն զզղջացեալ մեղաւորս իկերպ անառակին 371
       Աստուծոյ մարդ լինիլն առ ի՞նչ 35
       Աստուծոյ ո՞րպէս ասի գալ. կամ զի՞նչ ոտք եւ լուացումն 567
       Աստուծոյ բազում կերպիւ ողորմութիւն առնելն մեղաւորաց 343
       Աստուծոյ երեւիլն Աբրահամու յո՞ր օր իցէ 568
       Անառակի ի միտս գալն զղջմամբ՝ եւ Հօր ընդունիլին 374
       Անարմատ գոլ պարտի եպիսկոպոսն 294
       Անարժան ճաշակողաց դատապարտութիւն 552
       Անարժան եւ մահու մեղօք հաղորդեալքն 556
       Անձրեւու եւ ցօղոյ նշանակութիւնն 20
       Անունն ի չորս բաժանի 647
       Աշակերտաց երկուց առաքիլն ի լեառն ձիթենեաց 483
       Աշտանակն լուսոյ եւ Բ ձիթենիքն 160
       Աչք եօթն կերպիւ ոչ կարեն բարւոք տեսանել 306
       Աչաց կենդանեաց յարմարիլն ի գլուխս 188
       Աչք մեր՝ է ի գլուխն մեր Քրիստոս չորս կերպիւ 196
       Առակօք խօսիլն Քրիստոսի 376
       Առաջաւորաց պահոց բանքն 143
       Առաջնորդին փոխանակ ժողովրդեան տանջիլն 185
       Առաջնորդի ունիլն զտասն յատկութիւն դիտին 182
       Առաքելութեան եղանակն վեց 97
       Առաքեալքն ո՞րքան պարգեւս ընկալան յիջում հոգւոյն 716
       Առաքեալքն ո՞րպէս լցան հոգւով 730
       Առիւծ կոչիլն Տեառն. եւ թէ կորիւն աքաղաղ եւ նոխազ զո՞րս նշանակեն 113
       Առն անկանիլն ի ձեռս աւազակաց՝ նշանակ բնութեանս 296
       Առն միոջ երկու որդիքն ո՞յք պարտին իմանիլ 368
       Աստեղաց ընդդէմ կնքելն 588
       Արարողութիւն մկրտութեան 60
       Արրդարոց նեղութիւն ո՞յր վասն տուեալ լինի 399
       Արեգակաան տիպ գոլն երրորդութեան 707
       Արեգական երեք յատկութիւնքն՝ են յարութեանն Քրիստոսի ցոյցք 637
       Արթնութեան եւ քնոյ Դ ազգ գոլն 411
       Արծիւ կոչին հրեշտակք 205
       Արմաւենւոյ յատկութիւնն եւ նշանակութիւնն 478
       Արտասուելն Քրիստոսի ի վերայ Ղազարու 474
       Արքայութեան երկնից Դ ճանապահն 106
       Արքայութեան ի փեսայ եւ ի հարսն առակիլն 511
       Արքայութեան խնդրօղքն ո՞յք են, եւ ո՞յք առնօղք 333
       Արքայութիւն որո՞ց ասի եւ որո՞ց նմանի 335
       Աւագ շաբաթու աւուր խորհուրդն, եւ ընթերցուածոյն ի սկզբանէ 494
       Աւազանի խորհուրդն՝ նշանակի յերեք գաւազանսն Յակօբայ 574
       Աւետեաց տօն ի նաւակատիս ծննդեաան զի՞նչ 29
       Աւետեաց յերկիր հաստատիլն 678
       Բ
       Բան զի ա՞րդ կոչի որդին 22
       Բանն ընդէ՞ր մարմինն եղեւ, եւ ապա փրկեաց 24
       Բանին մարմին գոլն ի գիրն օրինակի 35
       Բանն վասն է՞ր մարմին եղեալ, եւ ոչ Հայր կամ Հոգի 25
       Բանին մարմին ասիլն եւ ոչ Հոգի 38
       Բանին ի Բեթղէհէմ ծնանիլն 40
       Բանին Աստուծոյ պահապանութիւնն որքան ունի օգտութիւն 222
       Բանին Աստուծոյ մարդ գոլոյ վեց գլխաւորագոյն պատճառքն 48
       Բարին մի է եւ չարն բազում 111
       Բարին եւ չարն ուստի՞ իցէ 449
       Բարին երկու՝ առաջին եւ երկրորդ 323
       Բարի գործն՝ արիութեամբ պարտի գործիլ ըստ վեց իմն պատճառաց 447
       Բարի գործոց հակառակ չորք են 317
       Բարի գործոց կորնչիլն ի մեղս՝ ողորմութեանն ոչ 316
       Բարւոյն եւ չարին կրկին զնազանութիւն 290
       Բարկացողաց առաւելութիւնն եւ նուազութիւնն. եւ գործոյ նորութենէ եղանակն 389
       Բարկութեան սահմանն, թէ որո՞վ զանազան ի սրամտութենէ 388
       Բարկութեան շիջումն. եւ թէ քանի՞ են եղանակք հատուցմանց 391
       Բերդին խորին ցուցումն, առ որ ասաց Քրիստոս «երթայք որ ընդդէմ ձեր է 484
       Բղխումն հոգւոյն ի հօրէ միայն 705
       Բորոտի սրբիլն ի Քրիստոսէ. եւ զի՞նչ ձգելն զձեռն եւ դնելն զկանօնս 523
       Բորոտութեան գոյնն քանի՞. եւ սրբիլն զի՞նչ 527
       Գ
       Գալստեաանն Քրիստոսի որ է օրն 630
       Գայթակղիլն առաքելոց 579
       Գառնազենութիւնն Մովսէսի եւ այլ իրագործութիւնքն՝ ի Քրիստոս օրինակեալ երեւին 609
       Գառն կոչի Քրիստոս վասն երից 481
       Գաաւազան տալոյ նշանակութիւնն 168
       Գետն Եզէկիէլի՝ Սուրբ Հոգւոյն է նման 723
       Գերեզմանն Քրիստոսի ի պարտիզի 624
       Գերեզման քահանայից՝ Է օր աստիճանաւ վասն ո՞յր ծածկի 261
       Գիտութիւն լեզուաց առաքելոց 734
       Գիւղե ասիլն թէ, առաջի ձեր է 476
       Գոգն Աբրահամու 244
       Գոգ կոչիլն արքայութեան 400
       Գործելն զմեղս՝ Դ աստիճան 325
       Գործ զգալի արեգական՝ որո՞վ համեմատի ի գործ իմանալւոյն Քրիստոսի 613
       Գործի հովութիւն չորս իր է 289
       Գրոց առաւել քննութիւն պա՞րտի 280
       Գօտի ընդ մէջ պնտիլն եւ վառեալ ճրագն եւ հարսանիքն առ ի՞նչ նշանակին 666
       Դ
       Դանիէլի նմանիլն Քրիստոսի 636
       Դատաւոր գոլն մտաց 425
       Դատաւորք յաւուր դատաստանին չորք լինելոց են 272
       Դիւաց տանջելն զհոգիս յերեք տեղւոջ 266
       Դռնապանի արթնութիւնն 415
       Դրախտ կոչի եկեղեցի Աստուծոյ 595
       Ե
       Ելանելն մեր առ Քրիստոս՝ է Բ կերպիւ 683
       Ելանելն ի վերայ քան զամենայն զերկինս 677
       Ելերն ի շառաւիղէ եւ այլն ո՞րպէս ունի իմացումն 584
       Եկեղեցի օրհնելն եւ օծանելն ունիի զբազում պատճառս 657
       Եկեղեցի նմանի դրախտի 721
       Եկեղեցւոյ հարսնութեան նշանն 669
       Եկեղեցւոյ ունիլն ինչ յաւանդութենէ 664
       Եկեղեցւոյ կառուցելոյ՝ բազմաց օրինակ եւ նշանակ գոլն 656
       Եկեղեցւոյ մի անուն գոլն՝ եւ Բ նշանակութիւն ունիլն. այսինքն շինօղ եւ շինեալ 654
       Եղելոց ստեղծանիլն ի Զ աւուրս 449
       Եղջեր համեմատութիւն մեղաց 373
       Եպիսկոպոսութեան աստիճան՝ է գլուխ ամենայնի 290
       Եպիսկոպոսին գործք ո՞րք իցեն 293
       Եպիսկոպսաց եւ վարդապետաց հարկաւորութիւնն յեկեղեցիս163
       Երեկօյեայն՝ մէջ գիշերն եւ այլն՝ զո՞ր ունին տեսութիւնն 413
       Երեւումն Տեառն վասն է՞ր ի վերջին ժամանակս, եւ ոչ յառաջինսն 79
       Երիտասարդն քան զծերն առաւել խրատելի է 198
       Երիտասարդոութեան հասակն՝ ուրախութեան ո՞րպէս ասի ընդունակ 197
       Երկիւղն յերիս զանազանի 157
       Երկիւղ մարդոյ՝ է ի Զ իմն իրաց 387
       Երկիրն բարի երեք ազգ է 382
       Երկնի եւ երկրի զարդարանքն 500
       Երկնի մնացական գոլն եւ յաւատնական 272
       Երկոտասան ընթերցուածքն ի ծննդեան երեկոյին 33
       Երուսաղէմ լեառն եւ տուն Աստուծոյ՝ ի նախահարց անտի գովեցեալ երեւի 610
       Երկրի հաստատ գոլն եւ անշարժ. եւ ուստի՞ մերթ շարժիլն 273
       Երկրի նշանակութիւնքն ըստ իրին եւ կոչմանն 502
       Երկրորդ գալսստեան եւ ծաղկազարդի պատճառքն 665
       Եօթն կնքոց բացումն Քրիստոսիւ 640
       Զ
       Զանազանութիւն գոլն ի մէջ բաեաց 302
       Զանկակի հնչման խորհուրդն 8
       Զատիկն հին եւ արարողութիւնքն՝ նորոյս գոլ օրինակ 615
       Զգուշութիւնն յորո՞ց իրաց պարտի յաղօթս 428
       Զինուց եւ սլեհից կիրառութիւնքն՝ նմանին առաքինութեան 128
       Զօրացուցանիլն Քրիստոսի 579
       Է
       Է եւ գոյ կոչի Աստուած 696
       Ը
       Ընդաջմէ հօր նստիլն Քրիստոսի 693
       Ըսպանումն ինքեան է մեծ մեղք քան զայլսս 75
       Թ
       Թաղմանն Քրիստոսի պատճառք 600
       Թզենի եւ այգի զո՞րս կոչէ 416
       Թլփատիլն Քրիստոսի՝ ոչ էր կարիք յիւր կողմանէ, այլ ի մեր ըստ երկոտասան պատճառաց 68
       Թլփատութեանն օրէն զինչ է, թէ ոչ արդարացուցանէ 63
       Թլփատութիւն եւ մկրտութիւն՝ երեւի թէ հաւասարք են 64
       Թլփատութիւնն Քրիստոսի՝ պատշաճ էր ըստ բազում պատճառաց 66
       Թոմայի ցոյց տալն զձեռս եւ զկողս 649
       Ի
       Իմաստութիւն եւ յիմարութիւն կուսանացն 512
       Իմաստութեան բաժանիլն յերկուս 171
       Իմաստութիւնն հոմ անուն է եւ ի չորս բաժանի 156
       Իմաստութիւնն լոյս կոչի 187
       Իմաստութիւն մարդոյն գովելի է քան զամենայն իր 179
       Իմաստունն եւ սրբոյն նմանի 174
       Իմաստնոյն աչք ի գլուխն. եւ գլուխ զիշխանութիւնն ասէ չորեքտասանն գլխով 191
       Իմաստնոյն ասելն «ոչ իմաստնոց հաց՝ եւ ոչ հանճարեղաց մեծութիւն այլովքն 175
       Իմացական միտք մեր ո՞րպէս վերանայ առ ճշմարտութիւնն 174
       Իշխանութիւնն Բ՝ հոգեւոր եւ մարմնաւոր 348
       Իշխանութիւնն հոգեւոր եւ մարմնաւոր ո՞րպէս զանազանի, կամ ո՞յք ունին զնոսա 181
       Իշխանութիւն տրիլն վարդապետաց ի գիշերի 167
       Իշխանն մարմնաւոր մի թէ տալո՞ց է համար վասն ժողովրդեան 348
       Իշոյ եւ յաւանակի գտանիլն եւ խորհուրդն 469
       Իջանելն եւ ելանելն Աստուծոյ 675
       Իջման հոգւոյն երկու նշանքն 733
       Իրաւախոհ գոլն Ընդ ոսոխի. եւ ո՞ր է ճանապարհն. ո՞վ ոսոխ եւ զի՞նչ հաշիւն 364
       Իւղ թափեալ անուան տեսութիւնն 515
       Լեզուի չորս յատկութիւնն 722
       Լոյս է Աստուած՝ ոչ զգալի, այլ իմանալի 222
       Լուսաւորչի չարչարանց պատմութիւնն 443
       Լուսաւորչի ձեռնադրիլն 440
       Լուսաւորչի արմատ եւ հոգիւ կոչիլն 443
       Լուացման ոտից խորհուրդն 572
       Խ
       Խաչելութեանն Քրիստոսի պիտանաւորութիւնն 643
       Խաչիւ ելանելն մեր՝ յերկինս 692
       Խաչիւ բարաձրանալն Քրիստոսի եւ ոչ այլ իրօք՝ բազում պատճառս ունի 593
       Խաչին չորս փայտն՝ չորից առաքինութեաննց օրինակք 596
       Խաչին չորս թեւոյ եւ փայտի նշանակութիւնն 585
       Խիղճ մտացն զի՞նչ է 323
       Խնդրուածն յերկրուս բաժանի. մին ի ներքս վասն իւր. եւ մին արտաքոյ վասն այլոց 336
       Խնդրակք Գ են՝ որք կոչեն ի մահ 395
       Խոնարհութեամբ բարձրանալն Քրիստոսի 690
       Խոստովանութեան ժամանակն կերպն եւ օգտութիւնն ո՞ր իցէ 319
       Խոստովանութեան կացութիւնն 367
       Խորհուրդ մարմնացելոյն Քրիստոսի՝ բարձր է եւ խոր 48
       Խորհուրդ մկրտութեան՝ է խորհուրդ հաւատոյ 59
       Խորհրդոյ երեք որոշմունքն 550
       Խորհրդոյ կատարման Դ հարկաւորքն 544
       Խորհրդոյ կրկին նիւթիւ կացուցանիլն 541
       Խրատու եւ իմաստութեան օգտութիւնն 157
       Ծ
       Ծածկեալ խորհուրդն զի՞նչ իցէ 571
       Ծանուցանիլն ի մէջ երկուց կենդանեաց՝ է բազմադիմի 588
       Ծառն զոր ետես Դանիէլ՝ օրինակէր զխաչն 596
       Ծննդեան տօնի հիմն գոլն ամենայն տօնից 29
       Ծնունդն Քրիստոսի կրկին ուսուցանի ի գրոց 28
       Ծնունիդ եւ յղութիւն կնոջ՝ նշանակէ զմեղս եւ զպատիժ մեղաց Դ յատկութեամբ 322
       Ծով կոչի կենցաղս այս 207
       Կ
       Կաթի ասի բամն օրինաց եւ գիտութիւն սրբոց գրոց 219
       Կայէնի եօթն ազգ յանցանօք անարգիլն 537
       Կանգուն բեեւեռիլն Քրիստոսի 623
       Կարապետի անունն տասն եղանակաւ կոչի 100
       Կարգաւորաց ննջեցելոց արարողութիւնք եւ կարգ թաղման 243
       Կարողութիւն ելման մեր յերկինս 687
       Կեանք եւ մահք սրբոց եւ անսրբոց՝ են զանազանք 235
       Կենցաղոյս նման գոլն Բ դրան քաղաքի. մինն որովայն, եւ միւսն գերեզման 221
       Կերակուր պահոց եւ ուտեաց զի՞նչ 147
       Կին ատելի՝ իմանին հերձւածօղք 277
       Կիրակէի զարմանալի պատիւն 671
       Կնքելն հոգւոյն որպէս է 730
       Կուսանաց տասն գոլն եւ փառքն 520
       Կուսին սրբոյ Է բան խօսիլն 29
       Կուսին սրբիլն եւ գալն ի տաճարն 89
       Կրօնաւորաց հարկաւորն 119
       Հ
       Հաբէլի եօթն ազգ բարեգործութեան տեսակն 536
       Հակառակ եւ անկարգ պատհումն մարդկան՝ այսինքն բարւոյ եւ չարի եւ պատճառ նորին 175
       Հաղորդիլ ոչ կամեցօղքն 555
       Հաղորդեցելոց եւ պատարագողաց ահ եւ դոդումն գոլ պարտի 554
       Համբարձմամբն Քրիստոս ե՞րբ եհաս յաթոռն 682
       Համբարձումն վասն է՞ր յետ քառասուն աւուր 659
       Համբոյրն Զ նշանակութիւն ունի 43
       Համբառնալն ընդ է՞ր ոչ ի յառնելն 680
       Հայր մերն պատուական եւ գովելի աղօթք է ըստ երից 309
       Հանդերձից տարածանիլն 477
       Հանելն զաշակերտսն ի Բեթանիա՝ օրհնելն եւ մեկնիլն 661
       Հաստատիլն յարութեան յապացուցէ սերմանց 621
       Հաստատիլն յարութեան բազում վկայութեամբք 620
       Հասակ երիտասարդին կրկին է 208
       Հարսն կոչի Քրիստոս եկեղեցիս ըստ չորից 658
       Հացի եւ գինւոյ օրհնելն զի՞նչ 551
       Հացն եւ գինին ո՞րպէս փոխի ի մարմին եւ յարիւն Քրիստոսի 542
       Հաց մարմնոյն Քրիստոսի՝ օրինակի ի մանանայ, որ ունի տասն յատկութիւն 558
       Հաւասար համարումն կռապաշտից. հրէից, հերձուածողաց եւ ուրացողացն, յանպարշտութիւնս 216
       Հեշտութիւն աշխարհիս անարգ եւ խոտան է վասն հինգ պատճառի 332
       Հիւրընկալութիւնն՝ բազում շահ օգտութեան ունի 339
       Հնազանդութիւնն է երկու. կատարեալ եւ անկատար 483
       Հնարք ելանելոյ յերկինս 694
       Հոգեւոր կերակրոյ զանազանութիւնն 553
       Հոգւոյ ընդունիլն ի միաւորութենէ մարմնոյ բազում բարութիւնս , նաեւ զվտանգս 420
       Հոգւոյն Սրբոյ աղաւնակերպ իջանելն 62
       Հոգւոյ մտաւոր գոլն 697
       Հոգւոյն Միածին կոչիլն 701
       Հոգւոյն իջան տեղին 733
       Հոգւոյն ոչ տրիլն նախ քան զհամբարձումնն եւ զյարութիւնն 713
       Հոգւոյն ի կերպ հրոյ իջանելն 717
       Հոգւոյն կարօղ եւ նորոգօղ գոլն 710
       Հոգւոյն իջանելն յերեք ժամուն 672
       Հոգւոյն ունիլն երեք զօրութիւն 388
       Հոգւով ստեղծանիլն մեռելոց 630
       Հոգւով լնանիլն ի՞ւ լինի 729
       Հոգւով զի ա՞րդ էջ Քրիստոս ի դժոխս 601
       Հոգւոց ափշիլն եւ զարհուրիլն յոգէվարութեան 231
       Հողմոյ բաղդատիլն հոգւոյ 698
       Հուր Հոգւոյ ո՞րպէս բորբոքի 717
       Հռիփսիմեանց պատմութիւնն 438
       Հովիւք չարք՝ ոչ մտանեն ընդ դուռն Քրիստոս 285
       Հոտ փոքրիկ ո՞ր իցէ. եւ վասն է՞ր կոչի 383
       Հրավառութեանն խորհուրդ 79
       Հրեշտակի կոչումն ձայն հաւու անուանի 230
       Հրաշտակաց հարցումն առ համբարձումն 691
       Հրեղէն լեզուաւ նստիլն Հուգւոյն 714
       Հրեշտակապետի գոչելն զփողն 9
       Հրեշտակապետն ընդէ՞ր առաքի առ կոյս եւ ոչ մարդ 15
       Հրոյ եօէն յատկութիւնն 724
       «Հօր Աստուծոյ Քրիստոսի նախ վասն է՞րր գթած ասէ եւ ոչ արդար 342
       Ձայն բարբառոյն Դ իրօք տեսանի 103
       Ձեւ աղօթից է չորս 430
       Ձէթն եւ ցորեանն յո՞րս առակի 396
       Ձիթենւոյ եւ արմաւենւոյ խորհուրդն 471
       Ձիւնանալն սաղիմայ 674
       Ձորձոր նշանակութիւնն զոր առաքեալքն արկին ի վերայ իշոյ 490
       Ձուի ներկիլն ի զատկին 606
       Ղալպ դահեկանի հալիլն 726
       Ղազարու հիւանդութեան խորհուրդն եւ սիրեելի Քրիստոսի գոլն 455
       Ղազարու յարութիւնն՝ պատկերէ յարութեան մերոյ 462
       Ճաճանչ Աստուծոյ եւ ծագումն փառաց ասիլն Հոգւոյն 708
       Ճանապարհ կենցաղոյսս է կրկին. մինն բարի եւ միւսն չար 212
       Ճանապարհ է զգալի կեանքս 199
       Ճրագ կոչի հին օրէնքն՝ ողորմութիւնն, եւ առաջնորդքն 304
       Մահացու մեղքն՝ նմանի ի գոդի 526
       Մահու սրբոյ վասն է՞ր ոչ կարաց փրկել, այլ մահ որդւոյն Աստուծոյ 614
       Մահն բաժանի յերկուս. յիմանալին եւ ի զգալին 240
       Մահու օրն զիա՞րդ ոչ լինի գիտելի 241
       Մանկանց մկրտիլն անյապաղ պարտի գոլ 58
       Մանուկն չորս պակասութիւն ունի 208
       Մատնեհար կոչի Քրիստոս ըստ երից 68
       Մատնիլն վասն է՞ր ի գիշերի 541
       Մարդեղութեանն Քրիստոսի բազում օգտութիւնն 590
       Մարդն ըստ երից շարժի յառաքինութեան գործս 247
       Մարդոյսս հասակն՝ է որպէս զանիւ 234
       Մարդոց չարաաց անզեղջ մնալն ի կենդանութեան յորո՞ց պատճառի 267
       Մարդս պատկեր գոլով Աստուծոյ եւ պատուական վասն է՞ր ի հողոյ եւ յետոյ ստեղծանի 495
       Մարիամու խօսեցեալ գոլն առն 84
       Մարիամու զղջումն ի տան Սիմօնի 517
       Մարիամու ունիլն զգերազանց սրբութիւն 17
       Մարիամու ընդ է՞ր ոչ ես թոյլ մերձեենալ 649
       Մարմին եւ արիւն ո՞յր վասն ճաշակելով հարմայի առնուլ 543
       Մարմինն Քրիստոսի զգեստս կոչի եւ ձորձ 54
       Մարմինն ո՞րպէս մանրի ի հոգին 23
       Մարտիրոսաց տօնն ի շաբաթու տօնիլն 151
       Մարտիրոսութիւն որր չէ այժմ, Քրիստոսի չարչարակից ո՞րպէս լինիլ պարտի 154
       Մեծութիւնն Աստուծոյ եւ մարդոոյ ի՞ւ զանազանի 393
       Մեծութիւնն եւ աղքատութիւն տուեալ լինի ըստ չորից 398
       Մեծութիւն մեծատանն եւ չարիք Ղազարուն քանի՞ք 399
       Մեկնութիւն աղօթից ի բազում եղանակս 361
       Մեկնութիւն բանի չորս եղանակաւ առեալ լինի 191
       Մեղաց ամենեցուն՝ Դ աստիճան ունիլն 123
       Մեղաւորաց ցուցակ գոլնն անառակ որդւոյ 369
       Մեղաւորին դարձման երկու ինչ պիտոյքն 370
       Մեղքն կրկին է՝ սկզբնական եւ ներգորական 26
       Միաբանութիւն ո՞ւր երեւի եւ յի՞նչ դէմս 117
       Միաբանութիւն ընդ բարսն՝ բարի գոլ ըստ երից 296
       Միածին կոչիլնն հոգւոյն՝ է ընդդէմ հերձուածողաց 702
       Միութիւնյերրորդութեանն ո՞րպէս գոյ 710
       Միջնորմ ցանկոյն ի՞նչ 676
       Միւռոնի արարողութիւնն եւ անուշահոտութեան նշանակութիւնն 563
       Միտք մականց ընդ է՞ր անհաստատ 205
       Մկրտութիւնն քրիստոսի՝ ցուցանի վեց հարցմամբք 58
       Մկրտութեամբ Քրիստոոսի անմեղութիւն բնութեան մերոյ 55
       Մկրտութեանն եղանակ տասնն գոլ ասի 98
       Մովսէսի եւ Ահարօնի օրինակ գոլն առաջնորդաց եկեղեցւոյ 611
       Միջիւն ճագար մարախ եւ սարդ՝ մտաւորաց ունին տեսութիւն 109
       Յակօբայ նահապետի Գ նոր գործն 574
       Յակօբայ նահապետի խորհրդագէտ լինիլն 583
       Յայտնութեան տօնի ինն օրն 30
       Յարութեան հակառակողաց վնասն 622
       Յարութեան օգտութիւնն 644
       Յարութեան պատշաճ գոլն երեքօրեայ 638
       Յարութեանն Քրիստոսի հարկաւորութիւնն 632
       Յարութեանն սահման 617
       Յարութեան ուրացողաց՝ տասն ազգ վնասիւք վրիպիլն 619
       Յարութեանն Քրիստոսի ցուցումն ի գիրս դատաւորաց 633
       Յարուցելոյն Քրիստոսի խնդրօղքն 642
       Յիսնօրէից զատկի խորհուրդն 660
       Յիսնօրէից ինանց պատճառն 670
       Յիսուս անունն վեց գիր՝ նշանակօղ փրկութեան մերոյ 67
       Յիսուս Քրիստոս անունն է առ առաջին եւ հասարակագոյն. իսկ այլ անուանց առնա կապիլն 73
       Յոբայ անիծանելն զօր իւր եւ զգիշեր՝ զո՞րպիսի օրն եեւ զգիշերոյ պարտի իմանիլ 262
       Յոբայ ասելն՝ երկիր եեւ ի նմանէ ելցէ հաց՝ զո՞ր միտս ունի 503
       Յովնանու՝ Քրիստոսի օրինակ գոլն 599
       Յուդա Պետրոս եւ Թովմաս՝ երեք դասաաց մեղաւորաց օրինակք 651
       Նախատօնակ ծննդեան ի հինգնն յունվարի վասն ո՞յր 31
       Նախընթաց վախճանի աշխարհի՝ է երեք ինչ 414
       Նաւակատեաց հարցումն 602
       Նեղութիւն մարմնաւոր կենացս ընտրելի է 152
       Ննջեցեալ քահանայից օծումն 248
       Նշան թէ, գո՞յ Սուրբ Հոգին ի մարդս 729
       Նշան վառման հրոյ հոգւոյնն 722
       Նոյի ծնունդքն եւ առաքինութիւնքն ցուցանին 504
       Նոր կիրակէի եւ կրկնազատկի տեսութիւնն 648
       Նստիլն ի պարտէզ՝ անսալն եւ այլն՝ ո՞րպէս իմանին 623
       Շաբաթու երեկոյեան լուծումն 605
       Շարժիլնն երկրի երիւք զի՞նչ ցուցանէ 275
       Շարժումն բանականի հոգւոյ եւ զգայական եւ տնկականի որո՞վ 228
       Շարժումն ըստ իմաստնոց բաժանի ի չորս 274
       Շարժումն գլխոյ վեց ազգ է 273
       Շինականին ուշ գընելն աղօթից զոր ոչ հասկանայ՝ է՞ ինչ օգուտ 363
       Շինութիւն եկեղեցւոյ՝ ըստ չորից 655
       Շնորհ Սուրբ Հոգւոյն՝ գովի ըստ երից 731
       Ոգէվարի երկարութիւնն՝ պատճառի յերից 231
       Ողորմած պարտիմք գոլ վասն Զ պատճ 340
       Ողորմութիւնն նման է սերման 378
       Ողորմութիւնն հարսն գոլով երեկնաւոր Հօրն, պարտ է սիրել եւ առնուլ զնա պատճառաւ 344
       Ողորմութեան եւ ճշմարտութեան՝ արդարութեան եւ խաղաղութեան քաղցր վիճումն 45
       Ողջոյն կուսին՝ է գովելի 18
       Ոչխարն ընդ է՞ր ի Ժ երորդ օր ամսոյն առնանիւր ի հինն. եւ նշանակութիւնն զի՞նչ 530
       Ովհաննու ծննդեանն Ե փառաւորութիւնն 94
       Ովհաննու գովութիւնքն բազումք 101
       Ովհաննու շնորհն՝ քան զամենայն սրբոցն առաւել 99
       Ովհաննու գլխատիլն 107
       Ոտից լուացումն վան է՞ր նախ արար, քան զաւանդումն խորհրդոյ 540
       Ոտնալուային բանք 566
       Ութն ազգ նախաատինքն Քրիստոսի ընդդէմ ութից պատուոց 482
       Ուղից ճանապարհն Աստուծոյ՝ որո՞վ եղանակաւ կարէ գտանիլ 218
       Պահելն սրբութեամբ ի կերակրոց՝ բազում օգտութիւն ունի 129
       Պահն օրըստօրէ՝ յերեք բաժանի 148
       Պահոց յօր տօն չտօնիլն 150
       Պահոց հարկաւորութիւնքն 125
       Պահոց անուանն բացայայտութիւն 352
       Պահոց օրինադրիլն ի դրախտին 147
       Պահոց լուծանիլն եւ վնասն 149
       Պահոց քառասնորդաց վեց իմն որպիսութեամբ զանազանութիւնն 356
       Պահք սուրբ Սարգսի կամ այլոց զի՞նչ 152
       Պահքն երկու ազգ են 128
       Պահօք փոփոխիլով հանգիստ առնուլն մեր 332
       Պահօք տօնիլն Հոգւոյն 716
       Պապակիլն մեցատան որպէս 403
       Պասն որ զկնի համբարձմանն 660
       Պատասխանիք կուսին առ հրեշտակապետն 16
       Պատարագողաց եւ հաղորդիլոց ոչ պահելն զՔրիստոս յինքեանս 554
       Պատարագեալ մարմինն Քրիստոսի որ է ճշմարիտ կերակուր, յոմանց նշանակութիւն անուանի 550
       Պատարագն յերիս բաժանի 363
       Պատարագել եւ հաղորդիլ՝ պարտի գոլ ահիւ եւ գողութեամբ 548
       Պարտիւ մարդոյս ո՞ր իցէ. զի՞նչ եւ անասնոց նմանիլն 300
       Պատճառ գործոյ մեղացն ցուցանի 302
       Պատշաճաւորութիւն համբարձմանն 686
       Պարգեւք հոգւոյն եօթն 735
       Պենատակոստ ասիլն զի՞նչ իցէ 712
       Ջահք եւ մոմեղէնք, կամ հաատնել զմոմն զի՞նչ ի քառասնօրեայ գալստեանն Տեառն 87
       Ջուր եւ իւղ ոտնալուային 576
       Ջրհորն երդման՝ նշանակի ի ջուր աւազանին 575
       Սաստիկ ձայնիւ ի ջանելն հոգւոյն 714
       Սատանայ նման է գայլի 284
       Սատանայ նման է իժի եւ քարբի 136
       Սատանայ որո՞վ փորձէ զապաշխարօղս 132
       Սատանայ տռաւել փորձէ զհաւատացեալս, քան զանհաւատս 128
       Սատանայի Գ չարի սերմանելն յաշխարհս 379
       Սատանայ ազգի ազգի կապ ունիլն 488
       Սգոյ բանքն ուրբաթու 580
       Սերմն բարի եւ որոմն, թէ զինչ են 450
       Սերմանց անկումն ի Դ ազգ տեղիս 379
       Սէր ընկերին զո՞ր ունի եղանակ 460
       Սիմէօնի զՅիսուս բառնալն ի գիրկս 86
       Սիմէօնի օրինակ գոլն Ադամայ 81
       Սիրրելն նախ է քան զպարգեւն 727
       Սիրելն զԱստուած յամենայն սրտէ որպէս պարտի 455
       Սիօնի դուստր զո՞ր է իմանալ 468
       Սկիզբն բազմակի ասի 155
       Սողոմօնի տաճարի եօթն իրքն՝ նշանակին յեօթն խորհուրդ եկեղեցւոյ 577
       Սուրբ Հոգւոյ գործն ի մարդն 728
       Սուրբք եւ անսուրբք՝ չորիւք տրամատին 315
       Սուգ եւ լաց բարեգործ եւ չարագործ մարդկան ո՞րպէս զանազանի 265
       Սուր ասի պատուհաս մեղաց 184
       Ստեղծումն մեր է փոփոխական եօթն պատճառաւ 332
       Սրբութիւնն ի չորս արամատի 17
       Սրբութիւն հոգւոյ մերեւ Հոգւոյ Սրբոյ զանազանի 700
       Սրբութիւն անձին՝ գեղեցիկ է ըստ չորս եղանակաց 318
       Սրբութեան եղանակ կրկին է 318
       Սրբոց Գ ազգ տեսութիւն յարքայութեան 454
       Սրբոց չարչարիլն ի՞նչ պիտոյ էր. զի չէին մեղուցեալք 154
       Սրբոց հաղորդակցիլն ո՞րպիսի իրօք գոլ պարտի 405
       Սրտմտութիւն եւ ցանկութիւն՝ յանբանս է գործ. եւ ի մեզ ախտ եւ մեղք 301
       Վարդապետութիւնն Քրիստոսի առ մարդիկ 685
       Վարդապետք նման են մարգարէից եւ առաքելոց 165
       Վարդապետք հոգեւոր սսերմանօղք 376
       Վարդապետաց վարդի յարմարութիւն ունին 169
       Վարուց մարդկան կրկին ճանապարհք՝ աջակողմեան եւ ձախակողմեան 217
       Վերին եւ ներքին հրոյ ցուցումն 725
       Վերջին օծման նշանակութիւնն 569
       Վէմ կոչի Քրիստոս 206
       Վիժիլն եւ մեռանիլնն յարգանդի՝ բարի՞ գոլ է չար 264
       Տապանին կազմիլն մեկնաբանի 505
       Տարակուսսութիւն հերձուածողաց առ Բանն մարմնացեալ 36
       Տարեմուտ մեր ի ձմեռան վասն է՞ր 11
       Տարեմտից տօնք եւ հնչումնն փողոց 7
       Տարեմտի մեծարիլն 9
       Տեսական իմաստութիւն բաժանումն 173
       Տեսակ բարկութեան է կրկին. եւ զանազանոութիւնն 390
       Տնտեսք եւ տունք վեց եղանակաւ ասին . եւ չորս են յատկութիւնքն 393
       Տնտեսի իմաստութեան գովութիւնն 397
       Տնտեսի ամբատանօղք քանի՞ք 394
       Տրտմութիւն մարդկան նախքան զծնունդ Աստուծոյ 51
       Տօնք հին օրինաց քանի՞ էին 540
       Տօն ծննդեան վասն է՞ր ի գիշերի սկսանի 30
       Ցնծութիւնն համբարձմանն 691
       Փայտ կենաց ասիլն խաչին 598
       Փորձութիւն մարդոյ եօթն ազգ 142
       Փորձութիւն սատանայի առ մարդ 124
       Փորձօղք Գ են, եւ զանազանութիւն նոցաա 139
       Փութացուցանելն Պօղոսի յասպարէզն առնուլ զպսակն քանի՞ ընթացիւք պարտի 329
       Փոխոխումն բաժանի սեռօրէն յերկուս 331
       Փոքրիկ մանկանց մեռելոց զի՞նչ հատուցումն 265
       Փրկութիւն մարդկան Զ եակ թուով ժողովի 26
       Քահանայից եւ քահանայապետաց երաշխաւոր եւ դէտ գոլն 349
       Քահանայական աղօթք՝ երկու ազգ օգուտ են ննջեցելոց 242
       Քաղաք ո՞րպէս կոչի մարդս 424
       Քաղցիլն Քրիստոսի երեք անգամ 135
       Քանքարն հինգ եւ երկու զի՞նչ իմանալ պարտիմք 143
       Քառասսնորդաց պահոց ժամանակն 554
       Քառասնից պատմութիւնն 406
       Քառասնից թուոց խորհուրդն 408
       Քառարան հոգւոց՝ ոչ գոյ ի հանդերձելումն 246
       Քաւարանի սուտ գոլն՝ բազմակերպիւ 279
       Քրիստոս օծեալ ասի 515
       Քրիստոս է տարեկան ընդունելի 13
       Քրիստոս է մարդասէր բժիշկ. գնալ առնա մեղուցելոց՝ պարտ է ըստ չորից 519
       Քրիստոս վասն է՞ր արտաքսեաց զգնօղսս ի տաճարէն 493
       Քրիստոս քաջ եւ բարի հովիւ է Է իրօք 284
       Քրիստոս քանի՞ ժամ եկաց մեռեալ 604
       Քրիստոս Դ իրօք ձգէ զամենեսեան առ ինքն 592
       Քրիստոս մինչ համբարձաւ՝ ո՞ւր եկաց 659
       Քրիստոսի ծնունդ յորո՞ւմ ժամանակի 42
       Քրիստոսի պահելն զպահս քառասնօրեայ 131
       Քրիստոսի փորձիլն ի սատանայէ երիւք 133
       Քրիստոսի առակօք խօսսիլն զի՞նչ 623
       Քրիստոսի քարշելն զմեզ առ ինքն 681
       Քրիստոսի հինգ ազգ բարութիւն՝ զոր արար մեզ ընդդէմ հինգ ազգ պակասութեան մեղաց 487
       Քրիստոսի ութն ազգ մարդկան բաժանելն զժառանգութիւնն 631
       Քրիստոսի ո՞րպէսս է կենդանութիւն, մինչ տակաւին մեռանիմք 614
       Քրիստոսի գալն յԵրուսաղէմ ի ծաղկազարդին՝ ունի երկու պատճառ 481
       Քրիստոսի կարապետ առաքելն ի դժոխս 636
       Քրիստոսի է բան խօսիլն ի խաչին 597
       Քրիստոսի իբր աղբիւր վերանալն 679
       Քրիստոսի որպէս զթռչուն սլանալն 689
       Օգտութիւն աղօթիցն 427
       Օգտութիւն եւ շահ բազում գոլն ի յիշելոյ զԱստուած 201
       Օծումն Քրիստոսի՝ է առաւել քան զմարգարէիցն 54
       Օձ իմանալի կոչի սատանայ 206
       Օձին դատապարտիլն 325
       Օտար եւ իւր՝ երեք եղանակաւ ասի 282
       Օրհնելն զԱստուած՝ է ըստ երից 606
       Օրհնութիւն յարութեանն Քրիստոսի՝ պատճառի ըստ չորից 608
       Օր մահուան եւ ոգէվարին՝ օրինակի ի խաւարումն լուսաւորաց 227
       Օր մահուն լաւ ասի քան զծննդեան վեց իմն պատճառաւ 268
       Օր չար՝ չորիւք ասի ի վարդապետաց 227