Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Առաջին գլուխն Ընդդէմ Նեստորի Ի գլխով։
       Երկրորդ՝ Ընդդէմ երկաբնակացն ԺԴ գլխով։
       Երրորդ՝ Զի ճշմարիտ Աստուած է Քրիստոս ի գլխով։
       Չորրորդ՝ Զի մի է Տէր մեր եւ Աստուած մարմնով՝ ի գլխով։
       Հինգերորդ՝ Հայր եւ Հոգի ոչ մարմնացեալ. թէպէտ մի բնութիւն է երրորդութեանն։
       Վեցերորդ՝ Մարդկային բնութեամբն Աստուած է, թէ աստուածութեամբն մարդ։
       Եօթն երորդ՝ Վասն է՞ր ուրանան քաղկեդոնիկք զբնութեամբ միաւորութիւնն։
       Իններորդ՝ Աստուած եւ մարդ։
       Տասներորդ՝ Աստուած մարդացեալ։
       Մետասաներորդ՝ Թէ որպէս ասէ Աստուածաբանն բնութիւնք երկուք։
       Երկոտասաներորդ՝ Ընդդէմ նմին երրորդութեանն ունի։
       Երեքտասաներորդ՝ Փախչիլ յԵւ տիքէ եւ Նեստորէ։
       Չորեքտասաներորդ՝ Զի՞նչ մի բնութիւն. եւ զինչ երկուս. եւ զինչ երկուցն եղեալ մի բնութիւն։
       Հնգետասաներորդ՝ Հարցումն երկաբնակացն առ մեզ Ժ թւով. եւ անդ վասն մի կամաց եւ մի գործոց՝ եւ կրից։
       Վեշտասաներորդ՝ Հարցմունք ուղղափառաց առ նոսա ժ թուով։
       Եօթն եւ ժ երորդ՝ Զինչ է ասելն համանգամայն Աստուած եւ մարդ։
       Ութ եւ տասներորդ՝ Զի մասունքն Քրիստոս Աստուած է, ոտք եւ ձեռք եւ գլուխն։
       Իննեւ տասներորդ՝ Զինչէ հաւասարն Աստուծոյ, եւ բարձրացոյցն, եւ շնորհեացն անուն։
       Քսաներորդ՝ Հարցմունք երկաբնակացն ի վերայ մարդ եղութեան բանին։
       Այսքան առ երկաբնակս, եւ երկրորդ մասն գրոցս։