Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Յաւերժահասունք եւ քաջք եւ այլն, զի՞նչ են։
      
       Պատասխան։ Ո՛չ են յաւերժահասունք որպէս ոմանք կարծեն թէ յերկուց տարերց այսինքն ի հրոյ եւ յօդոյ են բ անական կենդանիք եւ ունին ծնունդ եւ մահ. սուտ է այսպիսի կարծիքս եւ ընդունայն եւ հակառակ սուրբ գրոց. զի բանական կենդանի եւ մահկանացու՝ մարդս միա՛յն է որոյ յարութիւն եւ դատաստան գոյ։ Այլ նոքա ամենեքեան ազգ են դիւաց. եւ ըստ զանազան գործոյն՝ զանազան անուան հանդ իպեցան. որպէս դեւն պոռնկութեան, եւ հպարտութեան, եւ Բեէղզեբիւղ, Բեհմովթ, եւ այլն։ Նոյնպէս եւ յաւերժահասունք՝ զի միշտ պատրեն զմարդիկ ուրախութեամբ։ Եւ որք ի վէմս իշխեն՝ քաջք կոչեցան։ Եւ որք ի ջուրս եւ ի ծնունդս կանանց՝ ա՛լք կոչեցան. զի գէջ ախտիւն զհոգիս կորու սանեն. եւ ի ծնունդս՝ զմարմինս եւ զհոգիս։ Նոյնպէս եւ այլքն ամենայն։
       Եւ որպէս երգովն Դաւթի դադարէր այսն չարութեան ի Սաւուղայ, նոյնպէս եւ այժմ։