Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Քանի՞ են գլխաւոր արարածք։
       Պատասխան։ Ոմանք իբ ասեն ըստ նշանագրացն եբրայեցւոց. եւ այլք իդ ըստ ժամուց աւուրցն։ Եւ այսպէս ասեն։
       Յառաջին աւուրն՝ է արարածք եղեն. հրեղէն երկինքն. եւ չորս տարերք. եւ լոյս. եւ հրեշտակք ընդ լուսոյն։
       Յերկրորդ օրն, հաստատութիւնն. եւ ջրեղէն կամարն. եւ ծովք. եւ ցամաք երկիր։
       Յերրորդ օրն, բոյսք եւ տունկք եւ դրախտն։
       Յչորրորդն, արեգակն եւ լուսին եւ աստեղք։
       Ի հինգերորդն, լողականք եւ թռչունք։
       Ի վեցերորդն, ցամաքային կենդանիքն. այլ եւ Ադամ եւ Եւա։
       Եւ յեօթներորդն, զհանգիստ արդարոցն ասեն։ Ա յլ եւ տիւ եւ գիշեր որք ընդ լուսոյն եղեն։
       Որովք լինին ԻԴ արարածք։
       Եւ սոքա են գլխաւորագոյնքն։
       Իսկ ամշք եւ հողմունք ի յօդոյն են. որպէս քարինք եւ երկաթք յերկրէ. սոյնպէս աղբիւր եւ գետք ի ծովէ՛։՞
       Հարց։ Եղե՞ւ բացատ ժամանակի ի ստեղծանելն։
       Պատասխան։ Ի քթթել ական՝ որքան վաղվաղակի կարես բանալ զակն՝ զբոլորն համանգամայն ստեղծ։ Այլ զմասունս որոշեաց յաւուր զ։ Յերիս՝ զտարերս. եւ յերիս զայնոսիկ որք են ի ներքոյ տարերց։
       Զի յառաջնումն աւուր արարաւ մշտնջենաւոր լոյսն։
       Յեկրորդն՝ զհոգեւոր ստեղծուածսն որոշեաց ի մարմնաւորէն։
       Յերրորդ՝ զծով եւ զերկիր։
       Նմանապէս եւ յայլ երիս յառաջնումն աւուր արար զլոյսն ժամանակեայ. զարեգակն եւ զլուսին եւ զաստեղս ի վերնագոյն տարրէ՛ հրոյն։
       Յերկրորդ օրն՝ ի միջին տարրէ՛ ջրոյն զձկունս եւ զթռչունս։
       Զձկունս ի թանձրագոյն մասն եթող, եւ զթռչունս յանօսրագոյն մասն որ է օդդ՝ վերացոյց։
       Իսկ յերորդումն, զգազանս եւ զմարդն. ի վերջին տարրէ՛ այսինքն հողոյ կազմեաց։
       Կատարումն յաղագս արարածոց Զ օրէից։