Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Առաջին հարցումն Վասն Աբէլի եւ Կայենի, եւ պատարագաց նոցա։
       Երկրորդ՝ Վասն Ենովսայ. եւ Ենովքայ վերափոխելոյն։
       Երրորդ՝ Վասն կենաց նահապետացն եւ կենաց մեր՝ չափեալ թուով։
       Չորրորդ՝ Վասն չգիտելոյ մեր զօր մահուն. եւ վասն ցաւագին կենացս։
       Հինգերորդ՝ Վասն Նոյեան տապանին։ Եւ եկեղեցւոյ։ Եւ թէ զի՞նչ կերին. եւ զի՞նչ տայր լոյս. եւ վասն ագռաւուն։
       Վեցերորդ՝ Վասն զենման կենդանեաց։
       Եօթներորդ՝ Վասն աշտարակին. եւ բաժանման լեզուացն հբ։
       Ութերորդ՝ Անուանց նախահարցն եւ կանանց նոցա։
       Իններորդ՝ Մելքիսեդեկի. եւ բաղդատութիւն առ Քրիստոս, եւ յԱբրահամ։
       Տասներորդ՝ Վասն Ղովտայ եւ կնոջն. եւ Սոդովմայ։
       Տասնեւմէկ՝ Վասն Աբրահամու. եւ փորձանացն։ Եւ բաղդատութեան Իսահակայ եւ Տեառն ի թուով։
       Տասնեւերկու՝ Վասն Բաղդատութիւն երից ծնողաց եւ ծննդոց. այսինքն Սառայի, եւ Մարիամու սրբոյն, եւ եկեղեցւոյ։
       Տասնեւերեք՝ Ո՞րքան է յղացումն եւ ծնունդ։
       Տասնեւչորս՝ Վասն անդրանկութեանն խորհրդոյ։
       Տասնեւհինգ՝ Գօտէմարտիլն Յակոբայ. եւ անուանն սքանչելի. եւ Հռաքէլ լայ ր զորդիս իւր։
       Տասնեւվեց՝ Բաղդատութիւն Յովսէփայ եւ Տեառն ի գլխով։
       Տասնեօթ՝ Բաղդատութիւն մահու եւ յարութեան ժ գլխով։
       Տասնեւութ՝ Առիւծու ընդ Տեառն բաղդատութիւն ի գլխով։
       Տասնեւինն՝ Կապելոյ տեսսակք։
       Քսաներորդ՝ Ո՞րպէս զգեստ կոչի մարմինն։
       Քսանեւմէկ՝ Մշտնջեն աւոր լերնիքն։
       Քսանեւերկու՝ Վասն Յոբայ զանազան հարցմունք։
       Քսանեւերեք՝ Բաղդատութիւն Մովսէսի եւ Տեառն Լ գլխով. եւ ազգահամարն Աբրահամու։
       Քսանեւչորս՝ Վասն մորենւոյն. եւ Որ էնն անուն։
       Քսանեւհինգ՝ Վասն նշանացն։
       Քսանեւվեց՝ Վասն Ժ հարուածոցն. եւ թէ վասն է՞ր այ նքան տանջեցան։
       Քսանեօթ՝ Վասն կախարդացն. եւ խօսից դիւացն. եւ խստութեան սրտին. եւ կողոպտելն զեգիպտացիսն։
       Քսանեւութ՝ Քանի՞ ամ ծառայեցին. եւ յորո՞ւմ աւուր ելին։ Եւ սին լուսոյն։ Եւ Մովսէս զի։ նչ էր բարձեալ. եւ զի՞նչ ասաց ի ծովուն։
       Քսանեւինն՝ Մանանայն օրինակ է ճշմարիտ մարմնոյն Քրիստոս ի։
       Երեսուներորդ՝ Ժ բան օրինացն։ Իրաւունք եւ օրէնք։ Երիցս երեւիլ ի տաճարին։ Եւ ահագին երեւումն։ Եւ զարիւնն խառնեաց ի ջուրն։
       Երեսունեւմէկ՝ Վասն խորանին առ հասարակ։
       Երեսունեւերկու՝ Վասն տապանակին եւ խորհրդոց նորին. եւ այժմ ո՞ւր է տապանակն։
       Երեսունեւերեք՝ Երեսացն հացն. եւ գառն. եւ աշտանակն. եւ քահանայական զգեստն։
       Երեսունեւչորս՝ բաժան ակունքն. եւ խունկքն։
       Երեսունեւհինգ՝ Քարեղէն տախտակն. եւ խորտակելն։ Եւ յետոյքն Աստուծոյ։ Եւ զանազանութիւն Մովսէսի որ Աստուած կոչեցաւ։ Եւ վասն ողորմութեան եւ գթութեան ի ռ ազգս։
       Երեսունեւվեց՝ Լուսաւորեալ երեսացն։ Եւ քանի՞ անգամ ել ի լեառն. եւ գ քառասուն պահեաց։ Եւ Գ ծնունդն Մովսէսի։
       Երեսունեօթ՝ Զանազանի հին եւ նոր օրէնք. եւ քահանայութիւն Տեառն եւ հնոյն։ Եւ թէ զի՞նչ փոխի ի հանդերձեալն։
       Երեսունե ւութ՝ Վասն է՞ր խնդրեաց յանբանից պատարագ։ Եւ վասն անխմոր եւ անմեղր զոհից. եւ վասն աղի։ Նոքա գառն դնէին, եւ մեք ո՛չ։ Եւ թէ զի՞նչ է պանն եւ մուրկն եւ այլն։
       Երեսունեւինն՝ Թէ քանի՞ են պատարագ հնոյն։
       Քառասուներորդ՝ Զի՞նչ նշանակէր կատարումն պատարագացն։
       Քառասու նեւմէկ՝ Կենդանեաց զենումն ի նորս խորհուրդ։
       Քառասունեւերկու՝ Վասն նորոյս պատարագաց։ Եւ զի գ պատարագս ունիմք։ Եւ թէ զի՞նչ էր կրկին ողջակէզն։
       Քառասունեւերեք՝ Իրաւունք քահանայից։ Նոր օրհնել քահանայից եւ եկեղեցոյ։ Նաբադ եւ Աբիուդ այրեցան։ Եւ ժ էր բովանդակ ամե նայն սեղանքն։
       Քառասունեւչորս՝ Նշան կենդաննեաց սրբոց։
       Քառասունեւհինգ՝ Վասն զենման կենդանեաց։
       Քառասունեւվեց՝ Վասն բորոտից. եւ նշանակութեանն եւ սրբելոյն։
       Քառասունեօթ՝ Սերմնակաթին եւ դաշտանւոյն։ Եւ թէ ո՞րպէս փմխեցաւ հինն ի նորս։ Եւ ո՞րպէս օրէնք յաւիտենից. եւ վասն Բ նոխազացն։
       Քառասունեւութ՝ Արատ քահանայիցն բաժան։
       Քառասունեւինն՝ Արատ պատարագացն բաժան։ Եւ ծածկէին զարիւնն։
       Յիսուներորդ՝ Վասն զանազան շաբաթուց. որ նշանակէ զհանգիստն մեր։
       Յիսունեւմէկ՝ Վասն ուր էր եւ տօնք ի հինն որ փոխեցաւ ի նորս։
       Յիսունեւերկու՝ Զի՞նչ նշանակէր նաշիհն եւ Դ Դ դորակ գինին՝ ի նորա։
       Յիսունեւերեք՝ Թէ չկայ շահ արծաթոյ։
       Յիսունեւչորս՝ Վասն է պատուհասին. եւ տասանորդաց։
       Յիսունեւհինգ՝ Թուոցն. եւ ծերոցն. եւ հասակի մարդոյս։
       Յիսունեւվեց՝ Բանակետղ ժողովրդեանն խաչաձեւ. եւ վրան ժամուն ի միջի։
       Յիսունեօթ՝ Հին քահանայքն՝ նորոյս աստիճանի օրինակ։ Եւ օրհնութիւն քահանայից եւ ժողովրդեանն։ Եւ աստ վասն անդրանկացն։ Եւ չուէին է բանակք. եւ տապանակն առաջի։
       Յիսունեւութ՝ Բաժան լրտեսքն. որ բերին ողկոյզ՝ նուռն՝ եւ թուզ։
       Եւ տրտունջ ժողովրդեանն։
       Յիսունեւինն՝ Վ ասն կորխեանցն. եւ ծաղկեալ գաւազանին։
       Վաթսուներորդ՝ Մոխիր երնջոցն. եւ սրբութեան ջուրն։ Եւ զի աւելորդ ծորումն ո՛չ էր ի Քրիստոս։
       Եւ յերրորդ օրն սրբիլ։ Զգողացեալն խոստովանիլ. եւ խոյ մի նուիրել։
       Վաթսունեւմէկ՝ Թէ զի՞նչ է ներելի մեղքն, եւ անթողլի։
       Վաթս ունեւերկու՝ Տապանան յառաջ գնայր եւ վէմն զհետ՝ որ էր Քրիստոս։
       Վաթսունեւերեք՝ Պղնձի օձն. եւ թէ զի՞նչ եղեւ։
       Վաթսունեւչորս՝ Վասն Բաղամ մոգին. նզովք եւ անէծք։ Եւ աստ վասն դիւթից։
       Վաթսունեւհինգ՝ Վասն ուխտաւորաց որ միս չուտէին եւ ո՛չ գինի։
       Վաթսունեւվեց՝ Վասն աւարաց բաժանելոյ։ Երկու ցեղ եւ կէսն մնացին յայնկոյս, թէ զի՞նչ նշանակէր։ Եւ խ իջեւանս փոխելոյ հոգւոցն։
       Վաթսունեօթ՝ Քաղաքացն ապաստանի. եւ խորհուրդ նոցա։
       Վաթսունեւութ՝ Երկրորդ օրէնքն. Անապատ մեծ։ Եւ զի յերիս տեղիս պատերազմին դեւք։
       Վաթսունեւինն՝ Մովսէս ետես զերկիրն եւ ո՛չ եմուտ։
       Ձեռն բարձր եւ բազուկ հզօր։
       Եւ զի՞նչ նշանակէր երկիրն աւետեաց։ Եւ վասն է՞ր առաջին օրէնքն մարմնական էր։
       Եօթանասուներորդ՝ Վասն սիրոյ Աստուծոյ լուր Իսրայէլ։
       Եօթանասունեւմէկ՝ Ո՛չ հացիւ կեցցէ մարդ։ Եւ թէ՝ հայեաց ի քեզ։
       Եօթանասունեւերկո ւ՝ Վասն է՞ր զազգն հրէից միայն սիրեաց։ Եւ երկիրն յոր դուք մտանէք։ Եւ մի՛ եփել զգառն ի կաթն։
       Եօթանասունեւերեք՝ Մարգարէ իբրեւ զիս։ Եւ զի՞նչ է անիծեալ կախեալ զփայտէ։
       Եօթանասունեւչորս՝ Գիր ապահարզանի։ Եւ թէ մին կին բազում այր չառնոյր. այլ մարդն առնոյր. եւ զկի ն եղբօրն առնուլ։
       Եօթանասունեւհինգ՝ Տալ զօրէնս հեթանոսաց. եւ օրհնութիւն եւ անէծք։ Եւ բան ընդ դէմ հրէիցն որք մարմնաւոր ունին զօրհնութիւնս։ Մին ճանապարհ գալ եւ է փախչիլ։
       Եօթանասունեւվեց՝ Կախեալ կենեաց։ Յայտնիքն մեզ, եւ ծածուկքն Աստուծոյ։
       Եօթանասունեօթ՝ Օրհ նութեանն Աստուծոյ։ Ապաշնորհ եւ ապերախտ։ Եւ զի՞նչ է նայիլ եւ հայիլ։ Քանի՞ են պարարտութեան աստիճանք եւ նիւթ լուսոյ։ Եւ վասն աւագ օրհնութեանն վերջին։
       Եօթանասունեւութ՝ Բարկութիւնն առ Աստուած զի՞նչ է։
       Եօթանասունեւինն՝ Վասն վերջին կտակացն։ Ռուբէն օրհնի, զի ապաշխարեաց։ Եւ թէ կեցցէ Ռուբէն։
       Ութսուներորդ՝ Պատերազմ մարմնոյն Մովսէս եւ գերեզմանի նորա։ Երեսուն օր սուգն։ Եւ թէ՝ քանի՞ ամաց պատմութիւն է Ե գիրքն Մովսէսի։ Եւ թէ՝ մեծ էր նշանն Քրիստոս ի որ հոգւոցն արար, քան զՄովսէսին որ մարմնոց։
       Ութսունեւմէկ՝ Ո՞րքան խօսեցաւ Աստուած ընդ նախահարսն։
       Ութսունեւերկու՝ Վասն անուանց արարչին ի սուրբ գիրս։
       Եւ աստանօր կատարումն Վեցերորդ Հատորի Հարցմանցս։