Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վասն Աբէլի եւ նախահարցն։
       Յետ ելիցն Ադամայ ի դրախտէ կենաց, հարցանելի է վասն նախահարցն ըստ կարգի։