Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Այլ եւ բազում բա ղդատութիւն է մուտն Իսրայէլի յԵգիպտոս եւ ելն անտի։
       Զի քանանացիքն խորհրդածի այսմ երկրի եւ կենաց։ Եւ Եգիպտոս յետ մահու։ Եւ պարգեւացն երկիր՝ վերինն Երուսաղէմի։ Այսպէս.
       Նախ՝ որպէս Յակոբ պատարագ մատոյց ի ջրհորն երդման զվերջինն եւ ապա ել յերկրէ։ Նոյնպէս ի մահ խո նարհեալ դաւանիմք զհաւատն, եւ հաղորդիմք։
       Երկրորդ՝ որպէս նմա ասաց Աստուած, ես իջից ընդ քեզ եւ ես հանից անտի։
       Եւ աստ. «Հոգիք արդարոց ի ձեռին Աստուծոյ են » ասէ։ Եւ «Ինքն տէր իջանէ , եւ մեռեալք ի Քրիստոս յարիցեն»։
       Երրորդ՝ ի Քանան ո՛չ մնաց ոք ի նոցանէ, եւ ո՛չ ո ք ի յելսն յԵգիպտոսէ։ Նոյնպէս եւ ամենայնքն մեռանիմք եւ ամենայնքն յառնեմք։
       Չորրորդ՝ սայլիւք իջին, եւ նշանօք եւ արուեստիւք ելին։ Նոյնպէս եւ աստ հոլովմամբ ժամանակաց ընթանամք մինչեւ ընկերեսցի անիւն ի գուբն։ Եւ յարութիւնն է սքանչելեըք եւ ըստ կարգի։
       Ըստ կարգի է, զի նոյն հոգի եւ նոյն մարմին յառնէ։ Եւ այն ի քթթել ական կարօղ զօրութեամբն Աստուծոյ։
       Հինգերորդ՝ նմա ասացաւ. «Յովսէփ դիցէ զձեռն իւր ի վերայ աչացդ եւ սրբեսցէ զշամանդաղն»։ Նոյնպէս եւ սրբոցն միտք լուսաւորին յաջոյն Քրիստոսի. զոր աստ շանմանդաղ տեսանէին զփառս, ան դ յայտնապէս տեսցեն։
       Վեցերորդ՝ ՀԵ մտին, եւ ԶՃՌՔ ելին։ Այս է՝ է զօրութեամբ հոգւոյն եւ Ե զգայարանօք մարմնոյ մեռանիմք եւ յառնեմք Գ կատարելութեամբ։ Վեցն զկատարելութիւն մարմնոյն ցուցանէ, եւ հարիւրն, զհոգւոյն. եւ հազարն, զպատիւ կենաց յաւիտենից։
       Եօթներո րդ՝ ո՛չ ի մուտն եւ ոչ ի յելն՝ յկանայս նոցա ո՛չ թուէ. այլ զծնունդքն եւ զարսն։
       Զի ի գալստեան Տեառն կնատքն եւ թոյլքն ո՛չ թուին. այլ արիագոյնքա անխտիր. զի ի Քրիստոս Յիսուս արու եւ էգ ո՛չ է. ո՛չ ի մկրտութեանն եւ ո՛չ ի յարութեանն։
       Ութերորդ՝ որպէս իջեալքն յԵգիպ տոս ընդ հարաւ մտին ի Գեսեմ ի պարարտ երկիր։
       Նոյնպէս եւ սուրբքն ջերմ սիրովն Աստուծոյ ժողովին ի կայանս հոգւոցն ի տեղւոջ լուսոյ եւ հանգստեան։
       Իններորդ՝ Յովսէփ ել ընդառաջ նոցա եւ համբուրեաց։
       Նոյնպէս եւ Քրիստոս աստ ի գնալն հոգւոց եւ ի գալստեանն աւուր՝ ընդ առա ջ ելանէ սրբոցն եւ համբուրէ զսիրելիս իւր, որպէս հայրն երկնաւոր ի դարձ անառակին։
       Տասներորդ՝ Յովսէփ ռոճիկս տայր նոցա. այս է զգեստս կատարեալ եւ կերակուրս։ Նոյնպէս եւ Քրիստոս իմաստութեամբն իւրով կերակրէ զնոսա եւ զգեցուցանէ որպէս իդ երիցանցն, որ տուաւ նոցա արկա նելիս սպիտակս. այս է շնորհն մաքրութեան զոր ընկալան ի Քրիստոս է։
       Այսքան առ այս։