Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Զի՞նչ է կապն որ ասէ. «Կապեսցես զորթոյ. եւ զգնդակէ»։
      
       Պատասխան։ Այն է զոր հրամայէ Տէր. «Ես եմ որթ եւ դուք ուռ». այսինքն որթ եւ հիմն հաւատոյս մեր է Քրիստոս։
       Եւ ուռ՝ ի նա հաւատացեալ առաքեալքն։ ԵՒ գնդակն է քարոզութիւն նոցա որ ըմբռնէ զմերձաւորսն։
       Եւ կապեալն ի գնդակէն՝ հաւատացեալ ժողովուրդն։
       Այլ գիտելի է, զի դ սեռիւք որոշի կապ բանականացս. այսինքն հոգեկան եւ մարմնական եւ միջակօրէն։
       Հոգեկանն բաժանի ի չորս։
       Որ է կապ հաւատոյ եւ յուսոյ։ Եւ կապ սիրոյ։ Եւ կապ երկիւղի։ Եւ կապ պատուիրանացն Աստուծոյ։ Եւ այսու չորեքկին կապովս ըմբռնեմք զԱստուած անորոշապէս. ըստ այնմ. «Ո՛ մեկնեսցէ զմեզ ի սիրոյն Քրիստոսի. նեղութիւն թէ անձկութիւն» եւ այլն։
       Իսկ կապ մարմնական՝ եւ նա բաժանի ի դ տեսակս։ Ի կապ արեան որպէս ընտանեաց։ Եւ կապ ամուսնութեան որպէս պսակ օրհնութեան։ Եւ կապ ցանկութեան որպէս մեղաց։ Եւ կապ կարեաց որպէս վարձ կանաց։
       Նոյնպէս եւ կապն միջակօրէն տրամատի ի Դ։ Ի կապ ուսման որպէս աշակերտաց։ Եւ կապ կրօնից որպէս կարգաւորաց։ Եւ կապ ուխտի որպէս բարեկամաց։ Եւ կապ հարկի որպէս հնազանդելոց։
       Եւ կարելի է ամենայն կապիւս զոր ունիմք առ միմեանս՝ փոխիլ առ Աստուած եւ կապիլ ի նա։
       Որպէս հաւատով եւ սիրով եւ երկիւղիւ եւ օրինօք նորա։
       Նոյնպէս եւ մարմնական կապովն, զի ազգակից է մեզ եւ փեսայ հոգեւոր. եւ ցանկանամք նմա ակն ունելով վարձուցն հատուցման։
       Նմանապէս եւ միջակ կապիւն, զի ուսանիմք յԱստուծոյ ընկալեալք զկարգ կրօնիցն. եւ ունիմք ուխտ եւ դաշին եւ հնազանդութեան նմա. «Զի չեմք անձանց տեարք. զի գնոց գնեցաք» ըստ առաքելոյ։
       Իսկ եւ այլ կապ բաց յայսցանէ, այսինքն անձնական, որպէս հոգւոյ եւ մարմնոյ։
       Բնութենական, որպէս ցասումն եւ ցանկութիւն։
       Կենդանական, որպէս ջերմութեան եւ շնչոյ։
       Մասնական, որպէս մասանց առ բոլորն։
       Է եւ այլ եւս կապ առ իմաստասէրս ասացեալ։
       Էական, որպէս գոյացութիւն եւ պատահումն։
       Սեռական, որպէս կենդանին։
       Տեսական, որպէս մարդ։
       Որպիսութեան, որպէս բանական։
       Պատահական, որպէս սեւութիւն ագռաւու։
       Իսկ յատկականն ասացեալ եղեւ։
       Եւ դարձեալ է կապ մեղաց. ըստ որում. «Ի գործ ձեռաց իւրեանց կապեսցին մեղաւորք»։
       Եւ է կապ պատժոց. ըստ որում. «Կապեցէք զդորա զձեռս եւ զոտս»։ Թէ հոգւոյ եւ թէ մարմնոյ՝ գոյ մեղք եւ գոյ պատիժ։
       Զայսցանէ ասէ Տէր. «Կապեալ յերկրի եւ կապեալ յերկինս»։
       Այսքան առ այս։