Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Քանի՞ ամ կացին ի ծառայութիւն։
      
       Պատասխան։ Բոլորն ամենայն դճլ ամ է յաւետեացն Աբրահամու մինչեւ յելսն Յեգիպտոսէ. այլ զերկուճ ե ամն հարքն յերկրին Քանանու բնակեցան. եւ զբ ճիե ամն որդիքն յԵգիպտոս կացին. ի յայսցանէ զճխդ ամն ի ծռայութեան էին. եւ զայլն ի յազատութեան։ Եւ կաւագործութիւնն խստացաւ ի Մովսիսի ի բ ամէն ի վեր. որ լինի ծթ ամ խիստ ծառայութիւն նոցա։
      
       Հարցումն։ Յորո՞ւմ աւուր ժողովուրդն յԵգիպտոսէ, եւ քանի՞ ամ էր յԱդամայ։
      
       Պատասխան։ ՅԱդամայ մինչեւ յելսն յԵգիպտոսէ են ամք գռպթ։
       Զի այսպէս բովանդակին։ Յադամայ մինչեւ ի Նոյ, սմխբ ամ։ Եւ անտի յառաջին ամն Աբրահամու, թճխբ ամ։ Եւ անտի ի յելսն յԵգիպտոսէ շե ամ։
       Որ լինի բովանդակն մինչեւ յելսն Եգիպտոսի, գռոձթ ամ ըստ եօթանասնիցն։
       Իսկ ըստ եւ Սեբեայ, վպթ ամ է. զկայնան ճի ամ ի ներս առեալ, որ է որդի Արփաքսաթայ՝ եւ հայր Սաղայի. զոր յիշէ աւետարանն, եւ ո՛չ յիշէ Մովսէս։
       Իսկ յաւուր ե շաբաթոջ երեկունն զգառն զենին եւ ելին յայգ ուրբաթի. նիսանի ժե. որ էր առաջին ամիս նոցա. եւ ի կիրակի անցին ընդ ծովն որ էր նիսանի ժէ։
       Նմանապէս Եզ եկիա եւ Ո վսիա եւ Զօրաբաբէլ։ Եւ Տէր մեր արար զզատիկն յերիկունն մեծի Ե շաբաթին։ Եւ ի մէջ գիշերին յորում ըմբռնեցաւ, էհար զանդրանիկս դիւաց։ Եւ յաւուր ուրբաթու խաւարեցաւ երկիր որպէս ամպն ի վերայ ժողովրդեանն։ Եւ յերեկունն լոյս ծագեաց հոգւոց որպէս սիւն լուսոյն Իսրայէլի։
       Եւ որպէս դարձաւ ժողովուրդն ի հանգրուանն առաջին. եւ Տեառն մարմինն եդաւ ի հող երկրի։
       Եւ յերեկոյ շաբաթուն պատառեցաւ ծովն. եւ ի գիշերի կիրակէին անցին ընդ ծովն. եւ ընկղմեցաւ փարաւոն։ Յորում աւուր կիրակէի մէջ գիշերի ընդ առաւօտս յարեաւ Տէր ի գերեզմանէն, ազատելով զհոգիսն ի դժոխոց։ Եւ խաչանիշ գաւազանաւն ընկղմեաց զիմանալին փարաւոն յանդունդս դժոխոց։
       Եւ անուն փարաւոնի որ ընկղմեցաւ՝ Փեսիոս. եւ ոմանք Կանաքարիս կոչեն։
      
       Հարց։ Մովսէս զի՞նչ ասաց ի պատառել ծովուն։
      
       Պատասխան։ Խաչանիշ ձգեաց զգաւազանն ի վերայ ծովուն ընդ առաջ ասելով, Այիա՜. որ է՝ Աստուած առաջի մեր։ Եւ յաջակողմն, Շրայիա՜. դո՛ւ հաներ զմեզ Աստուած։
       Եւ ի ձախն, Ադօնիա՜. Տէր տէրանց ընդ մեզ։ Եւ յերկուս մասունս բաժանեալ ծովուն, Նախ եմուտ ցեղն Բենիամինի։
       Եւ ապա Յուդայի։ Վասն որոյ նախ տուաւ թագաւորութիւնն Բենիամինի որ էր Սաւուղ։ Եւ ապա Դաւթի յազգէն Յուդայ։
      
       Հարց։ Զի՞նչ էր սիւն լուսոյն։
      
       Պատասխան։ Հրեշտակ էր. որ ի տիւն հովանի լինէր ի տապոյ արեւուն եւ ցուցանէր ամենայն աշխարհի զելս ժողովրդեան։ Եւ ի գիշերն լոյս տայր նորա, եւ պահէր ի վնասէ լուսոյն եւ առաջնորդէր։ Նմանապէս եւ հոգին սուրբ ի գիշեր կենցաղոյս լուսով աւետարանին առաջնորդէ մինչեւ հասուցանէ յայգն հանդերձեալ աւուր ի ցօղաւոր ամպն որ է բանն մարմնացեալ. որ է հովանի եւ հանգիստ ամենայն սրբոց։
      
       Հարց։ Մովսէս զի՞նչ ունէր բարձեալ։
      
       Պատասխան։ Զնշխարսն Յովսեփու։
       Նախ՝ զի ո՛չ էր աշխատեալ ի կաւ գործոյն, ո՛չ էառ յընչիցն Եգիպտոսի։
       Երկրորդ՝ լաւ համարեցաւ զերկնաւոր անձն՝ քան զոսկի եւ քան զարծաթ կորստական։
       Երրորդ՝ զի հաւատ մեռելոյն յանդիմանէր զթերեհաւատ կենդանիսն որք սրտիւք յԵգիպտոս դառային։