Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վասն է՞ր հրամայեցաւ Դաւթի ո՛չ շինել զտաճարն։
       Պատասխան։ Ոմանք ասեն եթէ արիւն բազում եհեղ Դաւիթ։ Ասեմք եթէ՝ Մովսէս արիւն եհեղ. եւ յԵսու բազում. եւ Սամուէլ. եւ ոչ մեղանչեցին։ Զի թշնամեաց Տեառն սատակումն՝ արդարութիւն էր նոցա։ Եւ ի յանցանս Ուրիայի ո՛չ էր անկեալ։ Այլ ա՛յս է ճշմարիտն. զի պատերազմ եւ խռովութիւն էր յաւուրս Դաւթի մինչ սատակեաց զնոսա. եւ որդի նորա ի խաղաղութեան ժամու շինեաց զտաճարն։ Զայս ցուցանէ թէ՝ որ քան ի խռովութեան եմք ընդ թշնամւոյն եւ յանձինս մեր՝ ո՛չ լինիմք տաճար Աստուծոյ։ Այլ ի խաղաղութեան հոգւոյ եւ մարմնոյ եւ այլոցն։
       Դարձեալ, կամեցաւ Աստուած այլով իւիք յարգել զԴաւիթ, եւ այլով զորդին իւր յետ նորա։ Եւ այս ի տիպ փրկչին. զի որդին միածին շինեսցէ զտաճար բնութեան մերոյ մարդանալովն իւր։ Եւ տե՛ս, զի ոչ ինչ էր հրէիցն ի տաճարին։ Զի զտեղին յեբուսացւոցն գնեաց Դաւիթ։ Եւ ճարտարապետն քիրամ տիւրացի էր որ շինեաց. ե ւ քիրամ արքայ զփայտն առաքեաց։ Եւ քարահատք եւ բեռնակիրքն ՃԾՌ՝ յայլազգեացն եւ եկամուտք էին։ Նաեւ վերակացուք նոցա ԳՌ եւ ԶՃ։ Եւ նիւթն ոսկի եւ արծաթ եւ պղինձ եւ երկաթ։ Այլ եւ խունկն եւ պատուական ակունքն ի հեթանոսաց էր։ Եւ ինչ ոչ գոյր ի հրէիցն, բայց միայն Սողոմօն. որոյ հրամանաւն շինեցաւ ի տիպ հեթանոսաց եկեղեցւոյ զոր շինելոց էր Տէր մեր։
       Հարցումն։
       Զի՞նչ է ի հազարս գտի այր մի. ի կանանց եւ ո՛չ մի։
       Պատասխան։ Ասեն թէ՝ Ռ կին էր Սողոմոնի. ԷՃ տիկնայք, եւ ԳՃ հարճք. եւ նոցա Ռ պահապան. իսկ ի փորձելն խաբեաց զհազար կանայսն. եւ ի յարանցն մին ո՛չ խաբեցաւ. այս առասպել է։ Այլ զայն ասէ թէ յամենայն ազգս արանց գտաւ այր մի Քրիստոս, ազատ ի պարտուց սկզբնականին. եւ ի կանանց եւ ո՛չ մի։ Իսկ այն որ ասէ Կ էին թաքուհիք եւ ութսուն հարճք եւ անթիւ հարսնածուք։ Վաթսունն՝ Զ տասնէ. նշան նոցա՝ որք ԶԺ բանեան օրէնսն կատարեն ի Զ դար կենցաղոյս. այսինքնի տղայութենէ մինչ ի մահ. նոքա թագուհիք եւ ժառանգ են արքայութեան։ Եւ Ձ հարճք, որք զութ օրէնսն կատարեն։ Այլ զսէրն Աստուծոյ եւ զսէր ընկերին ոչ։ Եւ սոքա են հարճք որ կարեն ի բաց հանիլ ի ժառանգութենէ. զի սէրն է կապ եւ լար շարոցին որ ո՛չ թողու ցրուիլ։ Եւ հրաւիրակք են անուանեալ քրիստոնեայք որք չունին զգործս՝ նոքա փութով հանին ի բաց։